КРАТКА АНОТАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО НА УНИБИТ

 

Документираната СУКО на УниБИТ е разработена чрез използване на Международен стандарт ISO 9001:2008 г. като основен модел и отразяване в него на специфичните изисквания на редица нормативни актове на национално ниво, както и на добра практика от усвояването на такива системи в други университети.

 

Построяването на документацията от СУКО се основава на логическата последователност на изграждане на една система (прилагането на „Системния подход“), а на нейните документи, описващи начина за изпълнение на основните и спомагателните процеси – прилагане на „Процесния подход“. Тази логическа последователност е предвидена в самия модел ISO 9001:2008 и е следната:

 

  1. Всяка една организация се създава с цел да изпълни определена мисия. Такава мисия е определена и за УниБИТ. Във всички случаи, включително и в УниБИТ, изпълнението на мисията може да бъде успешно, когато се удовлетворяват изискванията на клиентите, към които мисията е насочена, както и на заинтересованите от нейното изпълнение. В случая с мисията на УниБИТ е определено, че клиенти са студентите и работодателите, които ще ги наемат след тяхното завършване, а заинтересовани са обществото чрез МОН, които финансират този процес и желаят ефективно изразходване на средствата (получаване на максимален резултат от финансираните средства);

 

  1. Общо описание на мисията и развитието на УниБИТ във времето (в зависимост от изискванията на пазара/ изискванията на клиенти и заинтересовани е описан в раздел QM-03.01 от Наръчника по качеството на УниБИТ. В него, съвсем кратко, се описва мисията и развитието на УниБИТ във времето и се изразява съвременна визия за развитие;

 

  1. Определената в раздел QM-03.01 Мисия на УниБИТ, както и изучаването на съвременните изисквания на клиенти и заинтересовани са определили визията за развитие на УниБИТ. Тази визия е изразена съвсем кратко в Политиката по качество на УниБИТ, описана и декларирана от Ректора, като представител на ръководното тяло, в раздел QM-03.02. Чрез нея, висшето ръководство на УниБИТ определя, че развитието на Университета ще се осъществява чрез спазване на основните принципи и изисквания на Международен стандарт ISO 9001:2008;

 

  1. За ефикасното изпълнение на определените до момента Мисия и Политика по качеството и във връзка с приетия модел - ISO 9001:2008, в следващия раздел QM-03.03 са определени основните и спомагателните процеси. Тези „идентифицирани“ процеси са в пряка връзка с концептуалния модел, определен в ISO 9001:2008. Те са разпределени по групи по същия начин, както са разпределени в самия стандарт, както следва: