" class = "green" open = "true"} {slider-ex title = "КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО" open = "fal..." />

Специалности в ОКС "Бакалавър"

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2.2. <ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ>

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН

 

РЕДОВНА ФОРМА

I курс  | II курс 

 

ЗАДОЧНА ФОРМА

I курс  | II курс

 

Бакалавърската програма Културно-историческото наследство е широкопрофилиран разузнавателен продукт, основан върху концепцията за хомогенността и сложността на  историческото развитие на България и европейското цивилизиране като цяло. Програмата  е консипирана по начин, предполагащ усвояване на базисни знания и умения по отношение на социалните реалности и интерпретативните категории, съставляващи  културно-историческото наследство.
Целта е у студентите да се създадат устойчиви компетенции по отношение на  (раз) познаването на ключовите елементи на културно-историческото наследство; да се  формират умения за работа в културни институции; да се изградят ценностни ориентири и естетични критерии за разпознаване на трайните тенденции в еволюцията на обществото  и високите постижения на човешкия гений.

Учебната документация включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, обединени в няколко тематични модула - историята на България и историята на българската култура; основни сфери на културата - изкуство, архитектура, литература и др .; практико-приложни дисциплини с хуманитарен характер - етнология, археология, архивистика и др .; информационни технологии и информационни науки, приложими към културно-историческото наследство; администриране и управление на процесите в културната сфера и културните институции; езикова и общауниверситетска подготовка. Специален акцент е поставен върху придобиването на практически умения за работа в профилирани културни институции - библиотеки, архиви, музеи, галерии, читалища, неправителствени организации.Във връзка с това учебният план включва няколко задължителни стаж по специалността. Широки възможности се осигуряват и за допълнителни практики на студентите - включително в общините, държавната администрация, частните структури. Доминиращата интердисциплинарност на програмата е предпоставка за максимално широкообхватно подготовка на бакалаври по културно-историческо наследство. Тя им дава възможност за по-гъвкав подход при подбора на магистърските програми, които биха могли да продължат обучението си. При добро съчетаване на учителската кариера и студентската активност специалността осигурява реални шансове за развитие на меките умения - ключов фактор за успешното реализиране на представителите на интернет поколението.Доминиращата интердисциплинарност на програмата е предпоставка за максимално широкообхватно подготовка на бакалаври по културно-историческо наследство. Тя им дава възможност за по-гъвкав подход при подбора на магистърските програми, които биха могли да продължат обучението си. При добро съчетаване на учителската кариера и студентската активност специалността осигурява реални шансове за развитие на меките умения - ключов фактор за успешното реализиране на представителите на интернет поколението. Доминиращата интердисциплинарност на програмата е предпоставка за максимално широкообхватно подготовка на бакалаври по културно-историческо наследство. Тя им дава възможност за по-гъвкав подход при подбора на магистърските програми, които биха могли да продължат обучението си.При добро съчетаване на учителската кариера и студентската активност специалността осигурява реални шансове за развитие на меките умения - ключов фактор за успешното реализиране на представителите на интернет поколението.

 

НАПРАВЛЕНИЕ 3.5. <ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ>

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН

 

 

Целта на обучението в специалността е да се подготвят бакалаври, които да могат да се реализират пълноценно в библиотечната институция, която през последните години се променя в широкоформатна библиотечно-информационна база, която придобива функции за обслужване на потребителите на информация не само със съответните документи, и с отговор на библиографски и фактографски въпроси от всички области на знанието и обществената практика.

Студентите изучават дисциплини, запознати със същността, структурата и функциите на библиотеката и библиографията, със съвременните библиотечни информационни технологии, библиотечното управление, маркетинга и PR технологиите. По време на следването се провежда учебна практика в водещи библиотеки.

Паралелно с професионалните знания студентите получават и общообразователни знания преди всичко в областта на обществените и хуманитарните науки: чужди езици, литература, история, политология и др.

Завършилите успешно могат да се реализират във всички видове и типове библиотеки и в техните структурни звена: комплектуване, каталогизация, обслужване - традиционно библиотечно и справочно-информационно; в документалните отдели на редакциите на издателите и периодичните издания, както и в документалните отдели на национални и други медии (радио и телевизия), в подобни структурни звена на фирми в книготърговията; в информационни служби на министерства, комитети, фондации и др. Могат да продължат образованието си в магистърските програми на УниБИТ и по-конкретно в програмата "Библиотечен и информационен мениджмънт", която ще ги подготви за ръководни длъжности и в програмата "Библиотечни и информационни комуникации", както и в други висши училища у нас и в чужбина.

 

БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН

 

 

Целта на обучението е да подготви бакалаври в областта на библиотечното и информационното управление. Придобива широкопрофилна теоретична и практическа подготовка: относно принципите, теорията и научните аспекти на организацията и управлението, администрирането и оценяването на качеството на дейността в библиотеките, информационните центрове, културните институции и различните обществени организации; върху същността и видовото разнообразие на библиотечната институция; по основните библиотечно-библиографски дейности и процеси и с овладяване на съвременните библиотечно-информационни технологии.

Образователната програма осигурява получаването на: специализирани знания по библиотечно управление, маркетинг и обществени комуникации; задълбочени знания за спецификата и функциите на библиотечната институция; за организацията, управлението и използването на информационните ресурси; по информационни системи, системен анализ, информационна брокерство, стандартизация и управление на качеството, интелектуална собственост, управление на проекти и др.
Предвидена е възможност студентите да избират дисциплини съобразно своите интереси - европейска интеграция и комуникационни практики, иновации в библиотеката, информационна компетентност, уебдизайн, управление на културно-историческото наследство и др. Професионалните знания се допълват от общообразователни дисциплини в областта на обществените и хуманитарните науки: политология, езикова култура, чуждоезикова подготовка, организационна психология, правна информатика и др.

Учебният план съответства на програмите на чуждестранни висши училища, които обучават в съответните специалности и осигурява условия за международно сравнимост и образователна мобилност. Придобилите образователно-квалификационна степен "бакалавър" по "Библиотечен и информационен мениджмънт" притежават широкообхватна квалификационна рамка от знания и умения и са компетентни да изпълняват управленски и организационни дейности във всички видове и типове библиотеки; в информационни центрове; в информационни служби на министерства, комитети и фондации; в читалища, музеи, архиви и други културни институции; в документални отдели на държавни, обществени, бизнес и други институции и организации; в редакционни и други отдели на печатни и електронни медии; в издателския сектор и книготърговията.
Завършилите специалност могат да продължат образованието си за ОКС "магистър" в УниБИТ и в други висши училища у нас и в чужбина. 

ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ

 

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН

 

 

Целта на обучението е да подготви бакалаври в областта на печатни и нови медии, съвременния издателски бизнес, маркетинг и управление на традиционни и нови видове издания. Обучението е съобразено с необходимостта от образователна мобилност и международна съпоставимост на получените знания и придобитите умения.

Знанията и уменията на студентите се придобиват от изследваните дисциплини в областта на печатни и нови медии, маркетинг и мениджмънт на съвременния издателски бизнес, книгознание, библиографии и библиография, обработка на документи, старобългарска, нова и съвременна българска литература, чужди литература, езикова култура, стандартизация на библиотечно-информационната дейност, проблеми на информационната цивилизация и др.

С по-широкото обкръжение на съвременните компютърни комуникационни технологии в документалната медийна област се получават познания за новите информационни технологии, цифровото преобразуване на традиционните издания, електронното издаване на книги, електронното маркетиране в издателския бизнес. Извършване на курсове, самостоятелни курсови проекти, организирани във всички видове медии, специализирани практики, които дават възможност на завършилите специалност бакалаври да работят във всички видове медии - традиционни и електронни, в антикварна търговия, в рекламата, връзка с медиите, в библиотеките на литература, обработка и маркетинг на библиотечната дейност), в музеи, архиви, информационни центрове.

Завършилите специалност могат да повишат квалификацията си в същата професионална насока, да продължат образованието си в следващия ОКС "магистър" в магистърските програми на УниБИТ и в други магистърски програми във висши училища у нас и в чужбина, както и да постигнат успешна професионална и научна кариера ,

ИНФОРМАЦИОННИ ФОНДОВЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

 

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Целта на обучението е подготовката на широкопрофилни специалисти в областта на изследването, идентификацията, опазването, изследването, популяризирането на КИН, разположени в различни населени места и институции, за нуждите на обществото и държавата; квалифицирани изпълнителски и управленски кадри за работа в архиви, библиотеки, читалища, музеи, галерии с различен характер, специализация и статут; специалисти в областта на разпространението и развитието на КИН като фундамент на националната култура за реализиране на националната културна политика за устойчиво развитие на региона и страната.

Образователната програма осигурява интердисциплинарен характер на обучението, отговарящо на същността на КИН като специфична културна и социална област и обект на информационна обезпеченост; теоретична и приложна ориентация на обучението в съответствие с изискванията на културните институции и тенденциите в развитието на научните, практическите и технологичните особености при организирането и използването на информационните фондове на КИН; съобразяване с международните изисквания за разпространение на информация за националното културно богатство и за неговата социализация; приемлива свобода на избор на учебните дисциплини при оптимално разгръщане на вариантите на учебния процес; съизмерима с ECTS кредитна система, осигуряваща мобилност на студентите.

Специалността и УниБИТ осигуряват три специални годишни стипендии за студенти от специалността ИФКИН с отлични успехи и изявени интереси в областта на културно-историческото наследство.

Успешно завършилите могат да се реализират в държавни, областни и местни структури за организация и управление на информационните фондове на културата и културно-историческото наследство; в музеи, галерии, архиви, деловодни служби, библиотеки, читалища, специализирани документални фондове и др .; като експерти и консултанти по културни направления и маршрути, свързани с културното туризъм в държавни и частни, международни и национални структури; като специалисти по подготовка на печатни и електронни документи, свързани с представянето на КИН, и др.

След завършването на обучението бакалаврите по ИФКИН могат да продължат образованието си в магистърски програми в УниБИТ и в други висши училища в страната и чужбина.

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА

 

УЧЕБЕН ПЛАН

 

 

Целта на обучението е да се подготвят бакалаври с теоретична и приложна насоченост в областта на информационните ресурси на туризма.

Изучават се фундаментални и специализирани дисциплини като: информационни технологии и информационни системи за туризъм, организация и управление на туризма, информационни ресурси за туризма, държавна политика в областта на културно-историческото наследство и туризма, социалната психология, архитектурно, археологическо, етнографско и фолклорно съвременно културно наследство, етнокултурни и етнорелигиозни общности, информационен мениджмънт, маркетинг и икономика на културните дейности, география на туризма, европейски проекти и прогр аути в областта на туризма, информационно планиране и анимации в туризма, междукултурни особености, опазване на културните ценности и традиционните културни практики, информационни и маркетингови комуникационни практики за развитие на туризма, икономически измерения на туризма като фактор за устойчиво развитие,

Завършилите успешно бакалавърска програма по информационни ресурси на туризма могат да работят като: ръководители и организатори на информационните ресурси на туризма в държавни и бизнес организации; ръководители и организатори на туроператорски и туристически агенции и фирми; консултанти и експерти във всички направления на дейностите по информационни ресурси на туризма.

След завършване на обучението бакалаврите по „Информационни ресурси на туризма” могат да продължат образованието си в магистърски програми в УниБИТ и в други висши училища в страната и в чужбина.

 

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

 

УЧЕБЕН ПЛАН

 

 

Обучението в специалността „Архивистика и документалистика“ предоставя възможност на студентите в УниБИТ да придобият висока квалификация за професиите „архивист“ и „документалист“. В рамките на четири години студентите получават солидни познания за работа с документи и архиви, която е ключова при вземане на организационни и управленски решения, както в държавни и общински институции, така и в структури на частния сектор. Освен това студентите, избрали специалността „Архивистика и документалистика“, изучават различните дисциплини от областта на  литературата, историята, културономията, археологията, културно-историческото наследство и информационните технологии, които предоставят възможност за придобиване на широка култура и познание за процесите, движили човешкия прогрес от древността до наши дни, и за  реализация в сферата на опазването и популяризирането на културно-историческото наследство.

В периода на обучение студентите се научават да издирват, събират, обработват, съхраняват и опазват документи, архиви и артефакти от исторически, културен, административен и художествен интерес. Придобиват умения да организират, подреждат и популяризират архивни фондове и колекции от документи, фотографии, карти, ръкописи, аудио-визуални материали и електронни документи. Изграждат усет за оценяване и опазване на документи за административни, исторически, художествено – творчески, правни, доказателствени и други цели. Запознават се с местоположението, произхода, значението и разпространението на паметниците на културата и на историята, и с действащите системи за управлението на културните ценности в съвременното информационно общество. Разглеждат античната classическа текстове, които са залегнали във фундамента на съвременната европейска култура. Изучават и анализират средновековната и възрожденска книжнина, която формира българската идентичност и националното самосъзнание.

Завършилите специалност „Архивистика и документалистика“ могат да работят като:

-        архивисти и документалисти, експерти в държавни и общински институции, структури на частния сектор и обществени организации;

-        консултанти, администратори  и експерти в министерства, агенции и обществени организации, за работата в които се изискват специфични познания и умения по архивистика и документалистика;

-        организатори и изпълнители в архивните институции, държавната и местната администрация, в частния сектор и във всички административни и обществени структури, които използват документи.

Завършилите ОКС „бакалавър” по „Архивистика и документалистика” могат да продължат образованието си в магистърска програма в същото или друго направление в УниБИТ, или в други висши училища в страната и в чужбина.

 

КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ

УЧЕБЕН ПЛАН

 

 

Целта на обучението в специалност „Комуникации и информиране” е да подготви бакалаври с теоретична и приложна насоченост в областта на обществените комуникации и информирането. Интердисциплинарността е основен принцип при обучението, като основните научно-образователни области са: обществени комуникации, наука за информирането, наука за информацията, приложна информатика. Изучават се дисциплини като: основи на обществената комуникация, основи на креативното мислене, основи на информатиката, анализ и развитие на несигурна информационна среда, информационно осигуряване, процеси и системи за информиране, теория и практика на консултирането, психология на влиянието, стратегическо мислене и органзационно поведение, защита на информацията в компютърните мрежи, реинжинеринг при информационните процеси, управление на конфликти, сигурност при обществената комуникация, публични комуникации: технология и техники, приложна криптография, информационни аспекти на общественото управление, култура на речта, корпоративна култура, европейски комуникационни практики, институции и медии, култура на комуникацията, онлайн комуникация: трансформиращи влияния, модели и форми, моделиране на виртуалната институционалност, информационна компетентност в комуникациите.

След завършване на своето обучение, бакалаврите по „Комуникации и информиране“ могат да работят като специалисти по комуникации, информиране и информация в различните държавни институции и организации, неправителствени, научни, културни организации. Реализация на тяхната специалност е при осъществяване и обезпечаване на комуникационно-информационни стратегии и политики, при подобряването или развиването на концепции, теории и практически методи, прилагане на знания в сфери като: комуникационно и информационно осигуряване и организация на бизнеса, политика, икономика, религия, социално подпомагане, култура, изкуство, спорт и развлечения.

След завършване на обучението, бакалаврите по КИ могат да продължат образованието си в магистърските програми на УниБИТ и в други висши училища в страната и чужбина.

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ

УЧЕБЕН ПЛАН

 

 

Специалността „Обществени политики и практики” отговаря на обществената необходимост от широко профилирани специалисти, компетентни по различните аспекти в областта на организацията и управлението на обществените процеси и практики и свързаните с тях стратегии и политики.
Целта е да се подготвят високо квалифицирани експерти със знания  в областта на общественото развитие, същността и действието на институциите и организациите и свързаните с тях знания и умения в сферата на комуникационните и информационни технологии и техники, стратегическото мислене, управлението на кризи и конфликти, защитата на информацията и комуникацията. В този смисъл, знанията са приложими в областта на  държавното управление, бизнеса, политиката, икономиката, религията, социалното подпомагане, културата, изкуството, спорта и развлеченията.

Според Националната classификация на професиите и длъжностите в Република България, специалистите по Обществени политики и практики са професионално ориентирани към class 2, подclass 24.

Учебният план е съобразен с изискванията на ЗВО, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование в ОКС „бакалавър”, „магистър” и „специалист”, и нормативните документи на УниБИТ. Той е хармонизиран с classическите модели и изискванията на новата информационна среда и съвременно обществено развитие. Световния опит е адаптиран към българската реалност и нуждите на обществото.

Учебният план осигурява задълбочена теоритична и практическа подготовка. Задължителните дисциплини дават фундаментални знания за: социалните модели, обществените комуникации, психология на институциите и тълпите, Е-демокрацията (Е-правителство, Е-управление), лидерството, история на политическата и социологическата мисъл, информационното осигуряване, организацията и управлението на информацията, организационна култура и култура на комуникацията, комуникационно-информационни стратегии и политики в условията на норма и криза, стратегическо и креативно мислене и поведение, консултиране и презентиране, управление на конфликти и кризисни ситуации, принципи на информирането, комуникационните и информационни технологии и техники, стратегически модели за взимане на решения, социалното и политическото моделиране. Избираемите и факултативните дисциплини  разширяват знанията, уменията и компетенциите на студентите в областта на: комуникационните стратегически аспекти на сигурността, психологията на влиянието, прозрачността и достъпа до информация, езиковата култура и културата на речта, реториката, classификацията на документите, убедителната комуникация, събития, европейски комуникационни практики, защита на информацията в условията на криза, онлайн комуникация, стратегическо мислене, на английски риска и Анализ СРЕДСТВА за ефикасност и Анализ на английски сигурността на комуникационните информационни системи, философската антропология, политологията, защитата на интелектуалната собственост и европейската интеграция.