ДЕКАНСКО РЪКОВОДСТВО
h.bogova.jpg

ДЕКАН 
НА ФБКН
Доц. д-р Христина Богова

h.bogova@unibit.bg 
+359 (0) 2 423 45 55
e.savova.jpg

ЗАМ. ДЕКАН ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
Доц. д-р Елена Савова
e.ignatova@unibit.bg
no_images.jpg

ЗАМ. ДЕКАН ПО НИМД
Доц. д-р Боряна Бужашка
b.buzhashka@unibit.bg 
АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ
КАТЕДРА "БИБЛИОТЕЧНИ НАУКИ"

ВАСИЛ ЗАГОРОВ – ръководител катедра


ВАСИЛ ЗАГОРОВ
Доцент, Доктор
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: 201- УниБИТ 1
тел.: +359 2 970 85 89
Приемно време: Вторник от 10.00 до 12.00 ч.
               Четвъртък от 14.00 до 16.00 ч.  

Oбразование и научни степени

 • 2002 г. бакалвър по „Библиотечно-информационни науки“;
 • 2003 г. додипломна квалификация по „Журналистика“;
 • 2008 г. доктор по „Журналистика“;
 • 2014 г. доцент по „История на книгата“

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“:

 • „Книгознание“
 • „История на книгата“
 • „Антикварна книготърговия“.

ОКС „Магистър“:

 • „История на писмените комуникации“
 • „История и теория на журналистиката“
 • „Печатни комуникации и национална идентичност“
 • „История на книгата – онлайн ресурси“.

 

Научни интереси

 • Книгознание
 • История на книгата
 • Печатни медии
 • Журналистика.

АЛЕКСАНДРА КУМАНОВА


 

АЛЕКСАНДРА КУМАНОВА
Професор, Доктор на педагогическите науки
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: 25 - УниБИТ 1
тел.: + 359 885 240 729
Приемно време:  Понеделник от 11.00 до 13.00 ч.
                     Петък oт 11.00 до 13.00 ч.

Oбразование и научни степени

1980: Висше образование (магистър) – Библиотекознание и библиография и Философия (Санктпетербургски университет на културата – Русия);

1987: Доктор (PhD) по Теория на научната информация (Санктпетербургски университет на културата – Русия);

1996: Доктор на педагогическите науки (D.Sc.) по Теория на научната информация (Санктпетербургски университет на културата – Русия);

2006: Доцент по Теория на научната информация (Университет по библиотекознание и информационни технологии – България);

2007: Професор по Теория на научната информация (Университет по библиотекознание и информационни технологии – България);

2013: Действителен член (академик) на Международната Академия по информатизация (МАИ) при ООН (секция „Библиотекознание”);

Действителен член (академик) на Арктическа Академия на науките – Русия (секция „Информационни технологии”);

2014: Действителен член (академик) на Ноосферната Академия на науките – Русия.

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър”:

- Академично писане;

- Инфосфера: Когнитология;

- Библиографски модел на знанието;

- Културна анторопология;

- Методика на научните изследвания

ОКС „Магистър”:

- Основи на информационното моделиране;

- Историографски модел на електронна библиотека;

- Библиографски интеграл (Електронни библиотеки)

Научни интереси

 • философско наукознание;
 • компаративистична когнитология;
 • световна (международна) универсална библиография ІІІ в. пр. н.е. – ХХІ век;
 • историография;
 • антропология

 

НЕЛИ КОСТОВА

НЕЛИ КОСТОВА

Професор, Доктор 
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: 221 - УниБИТ 1
www: 
Приемно време:  

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

 

 

ЕВГЕНИЯ РУСИНОВА 

ЕВГЕНИЯ РУСИНОВА

Доцент, Доктор 
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: 203 - УниБИТ 1
email: e.rusinova@unibit.bg
тел.: +359 2 9708589; +359 878 970 319 
Приемно време:

Oбразование и научни степени

 • Висше: литература
 • Полувисше: библиотечни науки
 • PhD

Преподавателска дейност

 • Библиотечна социология
 • Теория на четенето
 • Библиотечен ПР
 • Библиотечни колекции
 • ПР и реклама в туризма

Научни интереси

 • Социология  на библиотеки, читатели и  четене
 • Изследване на четенето
 • Теория и история на четенето
 • Библиотечен ПР
 • Библиотечна психология

 

ЮЛИЯ САВОВА

 

ЮЛИЯ САВОВА
Доцент, Доктор 
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: 203 - УниБИТ 1
Приемно време:  

 

Oбразование и научни степени

 1974-1979 - София – 9-та френска езикова гимназия

1980-1981 - София – Държавен библиотекарски институт

1981-1985 – Ленинград (Санкт-Петербург) (Русия) – Ленинградский государственный институт культуры (ЛГИК), днес Санкт-Петерсбургский государственный университет культуры и искусств (СПбГУКИ)

Магистър по библиотекознание и библиография

Специализация:      Библиография на художествената литература и изкуството

2010   Придобиване на научната степен доктор (Книгознание, библиотекознание, библиография)

1979 – 1980 – Сътрудник в отдел „Периодика” при ЦБ-БАН

1985 - 1991 – Преподавател в Държавния библиотекарски институт (Обща библиография)

1991 - 1993 – Асистент в Полувисшия институт по библиотечно дело

1993 – 1995 – Старши асистент в Института по библиотечно дело

1995 - 2012 - Главен асистент в Колежа по библиотечно дело, днес УниБИТ, Катедра „Библиотечни науки”

2012 - Доцент в УниБИТ, катедра „Библиотечни науки”. Специалност „Книгознание, библиотекознание, библиография (библиотечно – информационно образование)” 

Преподавателска дейност

 • Библиотекознание
 • Европейско библиотечно – информационно образование
 • Издателско – книготърговска библиография
 • Международно библиографско сътрудничество
 • Библиотечно антропология
 • Защита на писменото културно наследство и др.

Научни интереси

 • Библиотечно – информационно образование;
 • Библиотечна професия;
 • Библиотекознание и теория на библиотечното дело;
 • Библиография;
 • Международно библиографско сътрудничество 

 

 

КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА

 
КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА
Доцент, Доктор 
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: 201 - УниБИТ 1
тел.: +359 29708589
www: 
Приемно време: 
Понеделник и Петък от 17.00 ч. до 18.00 ч.
УниБИТ 2 - зала 104 -LibLab 

Oбразование и научни степени

Доктор - 2012 г.

Доцент - 2016 г.

Професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Преподавателска дейност

 • Теория и история на библиографията;
 • Национална и чуждестранна библиоография;
 • Методика и технология на библиографията;
 • Съхраняване, запазване и защита на библиотечни колекции;
 • Библиотеки, местна власт и общности;
 • Реставрация и консервация на документи;
 • Прозрачност и достъпност на информацията.

 

Научни интереси

 • библиография
 • библиотекознание
 • библиотечен мениджмънт
 • опазване на книжовно-документално наследство

РОСИЦА КРЪСТЕВА
РОСИЦА КРЪСТЕВА
Доцент, Доктор 
Катедра: "Архивно-документално наследство и културономия"
Кабинет: 222 - УниБИТ 1
тел.: +359 887 073 945 
www: 
Приемно време: Понеделник от 10.00 до 12.00 ч.
                Четвъртък от 13.00 до 15.00 ч.

Oбразование и научни степени


09.06.2016 г. – до днес доцент по научната специалност „Теория на научната информация“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

29.06.2013 г. – 08.06.2016 г.

главен асистент доктор

1.09. 2012 г. – 28.06.2013 г.

 доктор по научната специалност „Теория на научната информация“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“:

 1. Информационни източници
 2. Стандартизация в библиотечната дейност
 3. Стандартизация и управление на качеството в архивната дейност
 4. Управление на качеството в библиотечната дейност
 5. Анотиране и рефериране
 6. Обработка на данни и документи
 7. Европейска политика в областта на архивите

ОКС „Магистър“:

 1. Стандартизация в  културно-историческото наследство
 2. Основи на статистическия анализ на данни

Научни интереси

 • Стандартизация
 • Управление на качеството в библиотечната сфера
 • Аналитико-синтетична обработка на документи
 • Съвременни образователни тенденции във висшето образование

ПЛАМЕНА ЗЛАТКОВА

 

ПЛАМЕНА ЕМИЛОВА ЗЛАТКОВА
Главен асистент, Доктор
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: 203 - УниБИТ 1
www: 
Приемно време: Понеделник от 15.00 до 17.00 часа
Сряда  от 10.00 до 12.00 часа  

Oбразование и научни степени

 • УниБИТ, „доктор“ по научната специалност Книгознание, библиотекознание, библиография, 2011
 • СВУБИТ, спец. Библиотечен мениджмънт (магистър), 2006
 • ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, спец. Държавно управление (магистър), 2005
 • ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, спец. Библиотечно-информационни дейности (бакалавър), 2004
 • Колеж по библиотечно дело, спец. Библиотекознание и библиография (специалист), 2002

Преподавателска дейност

 • Каталагозиция и класификация на документи
 • Библиотеки в системата на училищното образование
 • Библиотечна етика
 • Библиотечни компютърни технологии
 • Специални колекции – изграждане и структуриране
 • Каталогизация в дигитална среда

Научни интереси

 • Библиотекознание
 • каталогизация и класификация
 • библиотечен софтуер
 • библиотечно обслужване
 • училищни библиотеки

МАРИНА ЕНЧЕВА

 

МАРИНА ЕНЧЕВА
Главен асистент, Доктор
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: 201 - УниБИТ 1
сл. тел.: 02 970 85 89
Приемно време:  Вторник – 13.00 – 16.00 ч. 
            и Четвъртък – 10.00 – 13.00 ч.

Oбразование и научни степени

 2007 - Доктор, Информационно-търсещи системи

2002 - Следдипломна квалификация, Английски език и литература, СУ „Св. Климент Охридски“

2000 - Магистър, Библиотечно-информационни науки; втора специалност – Руски език, СУ „Св. Климент Охридски“

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“:

 1. Електронно обучение
 2. Електронни информационни ресурси
 3. Информационен анализ
 4. Информационен пазар
 5. Информационно осигуряване на бизнеса

ОКС „Магистър“:

 1. Електронни ресурси и метаданни
 2. Социални мрежи за библиотекари
 3. Мултидисциплинарни информационно-търсещи системи

Научни интереси

 

 • Информационно-търсещи системи
 • Библиотекознание
 • Електронно обучение
 • Информационна грамотност
 • Дигитални библиотеки

 

  

ПОЛИ МУКАНОВА


 

ПОЛИ МУКАНОВА
Главен асистент, Доктор 
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: 201 - УниБИТ 1
www: 
Приемно време: Понеделник: 10.00 - 13.00 часа 
                  и Петък: 10.00 - 13.00 часа 

Oбразование и научни степени

 

2013 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, доктор по 3. 5. Обществени комуникации и информационни науки, „Книгознание, библиотекознание и библиография“ (История на книгата)

2005 г. Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, магистърска програма “Литературата – творческо писане”, магистър с творчески проект “Самоличност. Дневници (2000–2005)”

2004 г. Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, специалност “Българска филология”, бакалавър

2003 г. Технически университет – Варна, специалност „Стопанско управление“, бакалавър

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“:

 • “Книгознание. Книжовно-документално наследство” (упражнения)
 • “Библиофилство
 • “Традиционни библиотечни ресурси“
 • "История и теория на четенето” 
 • “Социални мрежи за библиотекари” (упражнения)

ОКС „Магистър“:

 • “Дигитализация на приписки” 

Научни интереси

 

 • история и теория на четенето;
 • история на книгата;
 • библиотеки  

 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ
Асистент, Доктор 
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: 25 - УниБИТ 1
тел.: +359878274671
www: 
Приемно време:  Понеделник и Петък от 8.00 ч. до 11.00 ч.

Oбразование и научни степени

1979: Висше образование (магистър) – Славянска филология и философия (СУ „Св. Климент Охридски”);

2011: Доктор (PhD) по Теория на научната информация (Университет по библиотекознание и информационни технологии)

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър”:

 • Академично писане
 • Културна анторопология
 • Българска литература
 • Историографски модел на българската литература
 • Инфосфера: Когнитология,
 • Методика на научните изследвания
 • Библиографски модел на знанието

ОКС „Магистър”:

 • Историографски модел на електронна библиотека
 • Библиографски интеграл (Електронни библиотеки)
 • Основи на информационното моделиране

Научни интереси

 • историография
 • литературна теория
 • лингвистика
 • философия
 • антропология

МАРЧЕЛА БОРИСОВА

 

МАРЧЕЛА БОРИСОВА
Асистент, Доктор 
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: 203 - УниБИТ 1
email: mar4ela69@abv.bg
Приемно време:  

Oбразование и научни степени Доктор 
по научната специалност „Книгознание, библиотекознание, библиография“

Преподавателска дейност

 • „Информационно обслужване в библиотеките” (упр.)
 • „Библиотечно и информационно обслужване“(упр.)
 • „Информационна грамотност за деца и ученици“(л +упр.)
 • „Библиотеки в системата на училищното образование“ (упр.)
 • „Обслужване на специални групи потребители” – модул деца
 • Изграждане и структуриране на колекции за деца –(л+упр.)

Научни интереси

 • организация на библиотечното обслужване;
 • работа с деца и ученици;
 • организация и дигитализация на фондовете, редки и ценни издания.


ГЕРГАНА ЯНЧЕВА
ГЕРГАНА ЯНЧЕВА

Асистент
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: 201-УниБИТ 1
www: 
Приемно време:  Oбразование и научни степени


Преподавателска дейност

Научни интересиИСКРА ЦВЕТАНСКА-ЦЕКОВА

 

ИСКРА ЦВЕТАНСКА-ЦЕКОВА
Доктор 
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: Лаборатория по библиотечни технологии, комуникации и информиране (LibLab) – каб. 104, УниБИТ 2
www: 
Приемно време: 

Oбразование и научни степени

 • Инженер – магистър
 • Доктор

Преподавателска дейност

 • Опазване и съхранение на библиотечни колекции.
 • Реставрация и консервация на документи.
 • Екологични подходи при опазване на библиотечни колекции.

Научни интереси

опазване, консервация, реставрация, наследство

   

Image
КАТЕДРА "БИБЛИОТЕЧЕН МЕНИДЖМЪНТ И АРХИВИСТИКА"

ТАНЯ ТОДОРОВА – ръководител катедра 

ТАНЯ ТОДОРОВА

Професор, Доктор на науките

Катедра: "Библиотечен мениджмънт"

Кабинет: 204 - УниБИТ 1

email: t.todorova@unibit.bg

www: 

https://www.researchgate.net/profile/Tania_Todorova

Приемно време:  Понеделник от 14.00 до 16.00 ч.

                      Петък от 9.30 до 11.30 ч.  

Oбразование и научни степени

Професор

 • година на придобиване - 09.2015 г.
 • специалност - 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Библиотечно-информационни изследвания и образование – интеграционни процеси и управление на проекти)

Доцент

 • година на придобиване - 23.08.2010 г., ВАК
 • специалност – 05.08.35. Книгознание, библиотекознание и библиография

Доктор

 • година на придобиване – 03.2008 г., ВАК
 • специалност – 05.08.35 Книгознание, библиотекознание и библиография

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“:

 • Автоматизирани библиотеки
 • Публична комуникация
 • Проект мениджмънт
 • Достъпност до информацията за хора със специални нужди
 • Достъпност на туристическите услуги за хора със специални нужди
 • Дигитализация и авторско право

ОКС „Магистър“:

 • Библиотечни политики
 • Библиотечни асоциации
 • Разработване и управление на проекти

Научни интереси

 •  Библиотечно-информационни науки
 • Авторско право и библиотеки
 • Дигитализация
 • Проект мениджмънт
 • Публична комуникация

ИВАНКА ЯНКОВА

 

ИВАНКА ЯНКОВА

Професор, Доктор на философските науки

Катедра: "Библиотечен мениджмънт"

Кабинет: 105 - УниБИТ 2, 205 - УниБИТ 2

email: i.yankova@unibit.bg

www: 

Приемно време: 
 

Образование и научни степени

 • 2009 – хабилитация като професор – ВАК
 • 2008 – научна степен „доктор на науките” – ВАК
 • 2005 – хабилитация като доцент – ВАК
 • 2004 – научна степен „доктор” – ВАК
 • 1981 – специалност „Българска филология” – Софийски университет „Св. Климент Охридски”
 • 1971 – специалност “Библиотекознание и библиография” – Държавен библиотекарски институт

Преподавателска дейност

 

Научни интереси

 • Обществени комуникации и информационни науки
 • Библиотечен мениджмънт и маркетинг
 • Библиотечно законодателство
 • Изследвания на Българското възраждане, международно взаимодействие в библиотечната и културната сфера

 

МАРИЕЛА МОДЕВА

 

МАРИЕЛА МОДЕВА

Професор, Доктор 

Катедра: "Библиотечен мениджмънт"

Кабинет: 205 - УниБИТ 1

email: m.modeva@unibit.bg

тел.: +359 882625981  

www: 

http://scholar.google.bg/citations?user=xpWHj8gAAAAJ&hl=bg 

Приемно време: Понеделник и Четвъртък 
               от 10.00 до 12.00 ч. 

Oбразование и научни степени

Висше образование, придобита ОНС „ДОКТОР“

 • година на придобиване (18.08.2008 г.) 
 • страна – България
 • организация – Висша атестационна комисия
 • специалност – 05.11.03 „Наукознание“

Преподавателска дейност

Бакалавърска степен /задължителни дисциплини/

 • ИНОВАЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ
 • ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ НА БЪЛГАРИЯ
 • СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ И МОНИТОРИНГ НА ТУРИЗМА
 • ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ

Бакалавърска степен /избираеми дисциплини/

 • ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: БИБЛИОТЕКА – ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
 • РЕГИОНАЛНИ КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ
 • ПРЕЗЕНТАЦИИ И ЕТИКЕТ

Бакалавърска степен /факултативни дисциплини/

 • МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ. ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЩЕСТВА И БРАНДОВЕ

 Магистърска  степен /задължителни дисциплини/

 • ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПОЛИТИКИ ЗА КИН

Магистърска степен /факултативни дисциплини/

 • ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Магистърска  степен /избираеми дисциплини/ 

 • ИЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Научни интереси

 • Културен туризъм
 • Библиотеки
 • Европейски институции

 

ЛЮБОМИРА ПАРИЖКОВА

 

ЛЮБОМИРА ПАРИЖКОВА

Доцент, Доктор 

Катедра: "Библиотечен мениджмънт"

Кабинет: 205 - УниБИТ 1

email: l.parizhkova@unibit.bg 

www: 

Приемно време: Понеделник от 11.00 до 13.00 ч.  
                  и Сряда от 10.00 до 12.00 ч.

Oбразование и научни степени

 • Доцент - година на придобиване –10.06.2014 г.; организация – Университет по библиотекознание и информационни технологии; специалност – Нови форми на организация на знанието и комуникативни умения (проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки)
 • Доктор - година на придобиване – 3.11.2008 г. организация – Център по наукознание и история на науката – БАН (дн. ИИОЗ); специалност – 05.11.03 „Наукознание“
 • Програма за трансфер на научно знание в практиката, 2010-2011 г. Индивидуално обучение в „Микрона“ ООД –
 • Управление на знания. 2007 г. – СУ. Допълнителна квалификация
 • Следдипломна квалификация „Мениджмънт, маркетинг и реклама”, 1993-1997 г., Свободен факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”
 • Магистър по Философия. 1991-1996 г.          висше образование, Философски факултет, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“.

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“: 

 • „Книгознание. Книжовно-документално наследство“
 • „Реторика. Общуване“
 • „Нови форми на организация на знанието“
 • „Политики за стимулиране на четенето“

В ОКС „Магистър“:

 • „Знание в мениджмънт и медии“ в магистърска програма „Медийна информация и реклама“
 • „Аутсорсинг на научната и развойната дейност“ в магистърска програма „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт“

Научни интереси

 • четене
 • книга
 • аутсорсинг
 • организация и управление на знания
 • комуникативни умения

 

ТЕРЕЗА ТРЕНЧЕВА

 

ТЕРЕЗА ТРЕНЧЕВА 
зам. ректор

Доцент, Доктор 

Катедра: "Библиотечен мениджмънт"

Кабинет: 205 - УниБИТ 1

email: t.trencheva@unibit.bg 

тел.:+359 882 110 750

www: 

Приемно време: Сряда от 10.00 до 12.00 ч.

               Петък от 10.00 до 12.00 ч.

Oбразование и научни степени

 • ДОЦЕНТ – 2014 г., България, УниБИТ, специалност – Организация и управление извън материалното производство, направление – 3.5 Обществени науки и комуникации;
 • ДОКТОР - 2011 г., България, УниБИТ, специалност – Теория на научната информация, направление – 3.5 Обществени науки и комуникации;
 • МАГИСТЪР ПО ПРАВО – 2013 г. – понастоящем, България, ЮЗУ „Неофит Рилски“, направление – 3.6 Право;
 • МАГИСТЪР ПО АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – 2009 г., България, ЮЗУ „Неофит Рилски“, направление – 2.1 Филология;
 • БАКАЛАВЪР ПО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТ – 2002 г., България, СУ „Климент Охридски“, направление – 3.5 Обществени науки и комуникации;
 • СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 1999 г., България, Колеж по библиотечно дело, направление – 3.5 Обществени науки и комуникации

Преподавателска дейност

Водени дисциплини в ОКС „Бакалавър“

 • Информационни източници – зад. дисциплина;
 • Интелектуална собственост – зад.дисциплина ;
 • Интелектуална собственост в Интернет – изб. дисциплина;
 • Право, медии и реклама – изб. дисциплина;
 • Социални мрежи и Интернет – фак. дисциплина.

Водени дисциплини в ОКС „Магистър“

 • Отворен достъп до научна информация – зад. дисциплина;
 • Интелектуална собственост – изб. дисциплина;
 • Закрила на интелектуалната собственост в архивите - изб. дисциплина.

Научни интереси

 • интелектуална собственост
 • отворен достъп
 • социални мрежи
 • информационни източници

 

 

РУМЕЛИНА ВАСИЛЕВА

 

РУМЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Доцент, Доктор 

Катедра: "Библиотечен мениджмънт"

Кабинет: 204 - УниБИТ 1

email: r.vasileva@unibit.bg , rumivas@gmail.com

www:

https://www.researchgate.net/profile/Rumelina_Vasileva2

https://scholar.google.bg/citations?user=B8Go-ZsAAAAJ&hl=bg 

Приемно време:  Понеделник от 10.00 до 12.00 ч.

                Четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Oбразование и научни степени

2015 – доцент по Книгознание, библиотекознание и библиография (Управление и развитие на библиотечните фондове), катедра „Библиотечен мениджмънт“, ФБКН, УниБИТ.

2011 – Доктор по науч. спец. „Теория на научната информация” в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки”.

1992 – СУ “Св. Климент Охридски”, Философски фак., спец. “Библиотекознание”.

1988 – СУ “Св. Климент Охридски”, фак. Славянски филологии, спец. “Българска филология”.

2011 – Главен асистент в катедра “Библиотечен мениджмънт”, УниБИТ.

2008–2010 – старши-експерт по Информационни технологии в библиотечната дейност в Университетска библиотека и Централен архив при УНСС.

2001-2008 – заместник-директор наУниверситетска библиотека “Св. Климент Охридски” при Софийския университет

Преподавателска дейност

 • Управление на библиотечните фондове
 • Библиотечен маркетинг
 • Лидерство и лобиране
 • Информационно осигуряване на науката и образованието
 • Управление на човешките ресурси
 • Умения за академично писане и публикуване

Научни интереси

 • наукометрични и библиометрични изследвания и анализи на публикационна активност;
 • информационен мениджмънт;
 • маркетинг;
 • управление на качеството и на човешките ресурси;
 • лидерство, застъпничество и лобиране

 

СИЛВИЯ СТАНЧЕВА

 

СИЛВИЯ СТАНЧЕВА

Доцент, Доктор 

Катедра: "Библиотечен мениджмънт"

Кабинет: 204 - УниБИТ 1

email: s.stancheva@unibit.bg 

www: 

https://scholar.google.bg/citations?user=Ife1wtEAAAAJ&hl=bg

Приемно време:  Понеделник от 11.00 до 14.00 ч.

                Четвъртък  от 11.00 до 14.00 ч.

Oбразование и научни степени

1998 г. - образователно-квалификационна степен Специалист в Колеж по библиотечно дело – гр. София; специалност Библиотекознание и библиография

2001 г. - степен бакалавър в СУ “Св. Климент Охридски”; специалност Библиотечно-информационни дейности.

2003 г. - магистър в СУ “Св. Климент Охридски”; специалност Библиотечно-информационни дейности; с професионална квалификация Магистър по библиотечно-информационни дейности и културна политика и специализация Информационно осигуряване на бизнеса и социалната сфера.

2012 г. - докторска степен в УниБИТ, специалност – Книгознание, Библиотекознание, Библиография

2015 г. – доцент в УниБИТ, специалност – Книгознание, Библиотекознание, Библиография

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“:

 • "Информационно обслужване в библиотеките";
 • "Информационна грамотност – програми и модели“;
 • "История на институциите";
 • „Потребителска оценка на информационното обслужване“.

ОКС „Магистър“:

 • „Образователни стратегии в библиотеките“;
 • „Информационен мениджмънт“;
 • „Количествени и качествени методи в библиотеките“

Научни интереси

 •  Библиотеки
 • информационно обслужване
 • информационна грамотност
 • мениджмънт
 • компетентност

  

ЕЛЕНА САВОВА

 

ЕЛЕНА САВОВА

Доцент, Доктор

Катедра: "Библиотечен мениджмънт"

Кабинет: БИЦ - УниБИТ 1

email: e.ignatova@unibit.bg

тел.: +359 884 156 444

www: 

Приемно време: Вторник от 13.00 до 16.00 ч. 

             Четвъртък от 13.00 до 16.00 ч.

Oбразование и научни степени

 • УниБИТ, ОНС „Доктор“, научно направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, научна специалност Книгознание, библиотекознание, библиография, 2012 г.
 • СВУБИТ, ОКС „Бакалавър“, специалност Библиотечен мениджмънт, 2008 г.
 • СВУБИТ, ОКС „Магистър“, спец. Книгознание и книгоразпространение, 2007 г.

Преподавателска дейност

 

Научни интереси

 

 • Библиотечни науки
 • Информационни технологии

ХРИСТИЯН АТАНАСОВ

ХРИСТИЯН АТАНАСОВ

Доцент, Доктор

Катедра: "Библиотечен мениджмънт и архивистика"

Кабинет: 220 - УниБИТ 1

email:  h_atanasov79@yahoo.com

www: https://independent.academia.edu/AtanasovHristiyan 

Приемно време:  Четвъртък от 16.00 до 18.00 часа

Oбразование и научни степени

2014 г. Магистър по международни икономически отношения, УНСС;

2006 г. Доктор по история, СУ „Св. Климент Охридски”

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“:

 • Дигитални архиви;
 • Ръкописно-документално наследство;
 • Автоматизация на процесите и дейностите в архивите;
 • Чуждестранни архиви

Научни интереси

 • Архивистика
 • Документалистика
 • Изворознание
 • История
 • Икономика

ДОРОТЕЯ МИХОВА

ДОРОТЕЯ МИХОВА

Асистент, Доктор

Катедра: "Библиотечен мениджмънт и архивистика"

Кабинет: 220 - УниБИТ 1

email: d.mihova@unibit.bg 

тел.: +359 887 073 945 

www: 

Приемно време:  Сряда от 13.00 до 15.00 ч.

Oбразование и научни степени

Магистър по право, специализация „Правораздаване”, СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет;

Доктор - юли 2012 г., СУ „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, Катедра по стара история, тракология и средновековна история, 2.2. История и археология

Преподавателска дейност

Нормативна уредба на архивите

Устна история

Делова кореспонденция

Защита на интелектуалната собственост

Конструкции и деконструкции на историческа памет и национални/общностни идентичности в Античността и Средновековието

Свобода на словото и свобода на информацията в битката за защита на основни човешки права

Научни интереси

корупционни практики и антикорупционно законодателство;

общества в криза;

римско публично право и римска история;

антични библиотеки и архиви;

латинска литература, преводи от латински.

ПЕТЪР ПЕЙКОВ

ПЕТЪР ПЕЙКОВ

Асистент, Доктор

Катедра: "Архивно-документално наследство и културономия"

Кабинет: 221 - УниБИТ 1

email:  

www: 

Приемно време:
  

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

Научни интереси

Публикационна активност и участие в проекти

 

СЪБИНА ЕФТИМОВА

 

СЪБИНА ЕФТИМОВА

Главен асистент, Доктор 

Катедра: "Библиотечен мениджмънт"

Кабинет: 205 - УниБИТ 1

email: s.eftimova@unibit.bg

тел.: +359 876 123 113 

www: 

Приемно време: Сряда от 12.00 до 15.00 ч.

               Петък от 12.00 до 15.00 ч. 

Oбразование и научни степени

 • 10.2012 г. придобита научна степен: доктор в направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки
 • 06.2013 г. придобито научно звание: главен асистент в направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Преподавателска дейност

 • „Информационни източници“;
 • „Национална библиография“;
 • „Библиотечна психология”;
 • „Библиотечна педагогика”
 • „Библиотерапия”.

Научни интереси

 • библиотеки
 • четене
 • библиотерапия
 • библиотечна педагогика и психология
 • библиотечен мениджмънт

 

ЕЛИСАВЕТА ЦВЕТКОВА

 

ЕЛИСАВЕТА ЦВЕТКОВА

Главен асистент, Доктор 

Катедра: "Библиотечен мениджмънт"

Кабинет: 204 - УниБИТ 1

email: e.cvetkova@unibit.bg

www: 

Приемно време: Четвъртък от 9.00 до 12.00 ч.

                   Петък от 9.00 до 12.00 ч.

Oбразование и научни степени

Образователна и научна степен „Доктор“ – 2015 г., Университет по библиотекознание и информационни технологии :

 • Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
 • Шифър 05.08.35 – Книгознание, библиотекознание и библиография,
 • Диплома № 0141 от 17.06.2015 г.

Висше образование – магистър - 1999 г., Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 • Специалност „Библиотечно - информационни науки“
 • Диплома № 140037 от 2.08.1999 г.

Средно образование - 1994 г., Образцов техникум по финна механика и оптика „М. В. Ломоносов”

Преподавателска дейност

 

Преподава дисциплините:

 • „Мобилни библиотеки и образование”;

Води упражнения по дисциплините:

 • „Автоматизирани библиотеки”;
 • „Проект мениджмънт”;
 • „Дигитализация и авторско право”;
 •  „Достъпност на туристическите услуги за хора със специални нужди”.

Научни интереси

 

 • Автоматизирани библиотеки;
 • Дигитални и мобилни библиотеки;
 • ИКТ в образованието;
 • Мобилно обучение;
 • Културните и образователни възможности на дигиталната среда

 

КАМЕЛИЯ ПЛАНСКА-СИМЕОНОВА

 

КАМЕЛИЯ ПЛАНСКА-СИМЕОНОВА

Асистент

Катедра: "Библиотечен мениджмънт"

Кабинет: 205 - УниБИТ 1

email: k.planska@unibit.bg 

www: 

Приемно време: Сряда от 12:00 до 15:00 ч.

               Петък от 12:00 до 15:00 ч.

Oбразование и научни степени

 • Образователно квалификационна степен „бакалавър“, придобита през 2013 г., специалност „Печатни комуникации“, направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“.
 • Образователно квалификационна степен „магистър“, придобита през 2015 г., специалност „Медийна информация и реклама“, направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“

Преподавателска дейност

 • „Информационни източници“ – упражнения
 • „Интелектуална собственост в интернет“ – упражнения
 • „Социални мрежи и интернет“ – упражнения
 • „Защита на интелектуалната собственост“ – упражнения

Научни интереси

 • авторско право
 • графичен дизайн
 • издателски бизнес
 • обучение
 • фотография

БОЯН АСПАРУХОВ

БОЯН АСПАРУХОВ

Асистент, доктор

Катедра: "Архивно-документално наследство и културономия"

Кабинет: 220 - УниБИТ 1

email:  

www: 

Приемно време:  

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

Научни интереси

Публикационна активност и участие в проекти

 

НИКОЛА АВРЕЙСКИ

НИКОЛА АВРЕЙСКИ

Професор, Доктор 

Катедра: "Библиотечен мениджмънт и архивистика"

Кабинет: 221 - УниБИТ 1

email: nikola_avreyski@abv.bg  

www: 

Приемно време:  Петък от 9.30 до 11.00 ч.

Oбразование и научни степени


2014 г. – професор по Нова и най-нова история (Политическа история на Европа и Северна Америка)

1999 г. – доцент по Историография

1980 г. – д-р по Документалистика, архивистика, палеография (вкл. историография и източниковедение)

1975 г. – завършено висше образование по специалността История

Преподавателска дейност

Публични и образователни услуги в архивите.

Неправителствените организации и техните архиви.

Дипломатическа служба и документация.

Международна закрила на световното културно и природно наследство.  

Защита на културното многообразие на Европа.

Регионални културни политики.

Обща история и теория на държавата и правото.  

История на европейската идея.

Народопсихология.

Външна политика за сигурност на България.

Европейска архитектура за сигурност.

Научни интереси

Глобална сигурност

Международни организации

Европеистика

Външна политика на България

Народопсихология

Документалистика

КРЪСТЮ ГЕРГИНОВ

КРЪСТЮ ГЕРГИНОВ

Асистент, доктор

Катедра: "Библиотечен мениджмънт и архивистика"

Кабинет: 

email:  

www: 

Приемно време:  

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

Научни интереси

Публикационна активност и участие в проекти

 

МАЙЯ БУРМОВА

МАЙЯ БУРМОВА

Асистент

Катедра: "Библиотечен мениджмънт и архивистика"

Кабинет: 

email:  

www: 

Приемно време:  

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

Научни интереси

Публикационна активност и участие в проекти

 

 

 

 

КАТЕДРА "КУЛТУРА, ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И ТУРИЗЪМ

ВАНЯ ДОБРЕВА-ЙОРДАНОВА – ръководител катедра

ВАНЯ ДОБРЕВА-ЙОРДАНОВА

Професор, Доктор на философските науки

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм "

Кабинет: 222 - УниБИТ 1

email:  

www: 

Приемно време:  

Oбразование и научни степени

Преподавателска дейност

 

ВЕРА БОНЕВА

 

ВЕРА БОНЕВА

Професор, Доктор на историческите науки

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 28 А - УниБИТ 1

email: v.boneva@unibit.bg 

www: 

https://unibit.academia.edu/VeraBoneva 
Приемно време:  Понеделник от 10.00 до 12.00 ч.

                Четвъртък от 12.00 до 14.00 ч.

Oбразование и научни степени

 • Магистър по История и Българска филология – 1987 (Великотърновски университет)
 • Доктор по История на България – 1995 (ВАК)
 • Доцент по История на България – 2001 (ВАК)
 • Доктор на науките по История на България – 2009 (ВАК)
 • Професор по История на България – 2011 (ВАК)

Преподавателска дейност

ОКС "Бакалавър"

 • История на Българското възраждане
 • Българска възрожденска култура
 • Основи на музеологията
 • Възрожденски исторически резервати
 • Музейна мрежа в България

ОКС "Магистър"

 • История на България
 • Дигитално наследство
 • Музейни и архивни сбирки в читалищата

Научни интереси

 

ВАЛЕРИЯ ФОЛ

 

ВАЛЕРИЯ ФОЛ

Професор, Доктор на историческите науки

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 28В - УниБИТ 1

email: v.fol@unibit.bg 

тел.: +359 879 148 387

www: 

Приемно време:  

Oбразование и научни степени

 • 2009 – професор (диплома 25999 от 11. 01. 2010 г.)
 • 2008 – старши научен сътрудник І степен (диплома 25095 от 14. 07. 2008 г.)
 • 2006  - доктор на историческите науки (диплома 30972 от 15. 01. 2007 г.)
 • 1994 ­– старши научен сътрудник ІІ степен (с хабилитационен труд), теория и история на културата (древност) (диплома 17151 от 04. 01. 1995 г.)
 • 1988 – кандидат на науките, изкуствознание (диплома 18130 от 25.07. 1988 г.)
 • 1976 – магистър по история, първа специалност Стара и средновековна история, втора специалност Философия

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“

 • Древна история на българските земи
 • Праисторическа и тракийска цивилизация (с лятна практика на български, английски и френски език)
 • Опазване на археологическото наследство
 • Антична история на Югоизточна Европа (Древна Гърция и Македония, на български, френски и английски език)

ОКС „Магистър“

 • Стара история
 • Митология на древна Тракия
 • Топоси на вяра

 

Научни интереси

 • Стара история
 • Тракология
 • Историческа етнология
 • Културна антропология
 • Изкуствознание

СОФИЯ ВАСИЛЕВА-ВЪЛЧЕВА

 

СОФИЯ ВАСИЛЕВА-ВЪЛЧЕВА

Професор, Доктор 

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 312 - УниБИТ 1

email: s.vasileva@unibit.bg 

www: 

Приемно време: Понеделник от 10.30 до 12.30 ч.               

Oбразование и научни степени

 • Професор - година на придобиване  – 2013 г., 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Културно наследство и устойчиво развитие)
 • Доцент - година на придобиване  - 2007 г., 2.2. История и археология (Държавна политика за културно-историческото наследство)
 • Доктор - година на придобиване – 2003 г., специалност – 2.2. История и археология
 • СУ „Св. Климент Охридски“, 1988 г. Исторически факултет, специалност „История“, втора специалност „Философия“, специализация „История на България“.

Преподавателска дейност

ОКС "Бакалавър"

 • Държавна политика за културно-историческото наследство;
 • История на институциите – Поток;
 • Паметта на Европа. Културни маршрути;
 • Политики за културно наследство;
 • Културно наследство – понятия, видове, категории

ОКС "Магистър"

 • Културна политика и Културно наследство;
 • Институции на духовността и културата – структура, администрация, дейности;
 • Международни организации за култура и изкуство

Научни интереси

 • История
 • Култура и общество
 • Културно наследство
 • Институции, международни организации
 • Балкански регион на Европа

ЖОРЖЕТА НАЗЪРСКА

 

ЖОРЖЕТА НАЗЪРСКА

Професор, Доктор 

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 202 - УниБИТ 1

email: g.nazarska@unibit.bg 

www: 

https://www.researchgate.net/profile/Georgeta_Nazarska2

https://independent.academia.edu/GNazarska

Приемно време: Понеделник от 11.00 до 13.00 ч.

                    Сряда от 12.00 до 13.00 ч.

                    Петък от 12.00 до 13.00 ч

Oбразование и научни степени

 • 1993 – магистър по история, ПН 2.2.
 • 1996 – доктор по история, ПН 2.2.
 • 2007 – доцент, ПН 2.2.
 • 2014 – професор, ПН 3.5.

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“:

 • История на религиозните деноминации в България
 • Социална история на България
 • Културно развитие на българската държава, ХІХ-ХХ в.
 • Академично писане

ОКС „Магистър“:

 • Световни религии и обекти в българското културно пространство
 • История на религиозните деноминации в България

Научни интереси

 • История
 • Културология
 • Антропология

ЕВГЕНИЙ САЧЕВ

 

 ЕВГЕНИЙ САЧЕВ

Професор, Доктор на икономическите науки

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 222 - УниБИТ 1

email: e.sachev@unibit.bg 

www: 

Приемно време: 

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

 

ХРИСТО МАТАНОВ

 

ХРИСТО МАТАНОВ

Професор, Доктор на историческите науки

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 202 - УниБИТ 1

email: h.matanov@unibit.bg 

www: 

Приемно време:

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

Научни интереси

Публикационна активност и участие в проекти

 

 

ЛИЗАБЕТ ВЪРБАНОВА

 

ЛИЗАБЕТ ВЪРБАНОВА

Професор, Доктор 

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 202 - УниБИТ 1

email: l.ljubenova@unibit.bg, lisbet@abv.bg 

www: 

http://www.ihist.bas.bg/sekcii/CV/nova_LLjubenova.htm

http://www.researcherid.com/rid/L-5035-2016 

http://scholar.google.bg/citations?user=TVzmYQcAAAAJ&hl=en 

Приемно време:  Вторник от 11.00 до 13.00 ч.

Oбразование и научни степени

1968-1970 - XXIII-та гимназия „Фр. Жулио Кюри”, София

1970-1974 - Софийски университет „Кл. Охридски”, специалности:  история и българска филология

1974-1975 – проучвател в Институт за история - БАН

1975 – 1979 – докторант по историография в Историческия факултет на Софийския университет. Защитена дисертация на тема: „Петър Ников. Жизнен път и научно дело”.

1979-1984 – научен сътрудник II степен в Института за история – БАН

1984-1989 - научен сътрудник I степен в Института за история – БАН

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“:

 • История на Балканите
 • Етнология
 • Историография
 • Европейска история
 • България в историята и културата на модерния свят

ОКС „Магистър“:

 • Балкански културни измерения

Научни интереси

 • Историография
 • Нова българска история
 • Църковна история
 • Етнология
 • Емигрантология

ЕВГЕНИ ВЕЛЕВ

ЕВГЕНИ КИРИЛОВ ВЕЛЕВ

Професор, Доктор

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 309 - УниБИТ 1

email: e.velev@unibit.bg 

www: 

Приемно време:  

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

 

 

ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛЕВ

 

ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛЕВ

Доцент, Доктор 

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 28A - УниБИТ 1

email: v.velev@unibit.bg 

www: http://vvelev.info 

Приемно време:

Oбразование и научни степени

 • Магистър по история и география
 • Доктор по история
 • Доцент по обществени комуникации и информационни науки /нематериално културно наследство/

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“

- Нова и съвременна българска история /НСБИ/

- Организация и управление на читалищното дело /ОУЧД/

- Държавна и регионална политика в туризма /ДРПТ/

- Нематериално културно наследство /НКН/

- КИН и туризма – правно-нормативна регламентация /КИНТПНР/

- Европейски комуникационни практики /ЕКПр/

- Читалищата в системата на КИН /ЧСКИН/

- Държавни административни институции /ДАИ/

 

ОКС „Магистър“

- Културно-историческото наследство и съвременното законодателство

- Държавна политика и правно-нормативна уредба на културния туризъм

-  Читалищната мрежа – история, традиции, съвременност

- Принципи и подходи в управлението на културните институти

Научни интереси

 • Държавна културна политика
 • Нова и съвременна българска история
 • Държавни институции
 • Нематериално културно наследство
 • ЮНЕСКО

БОРЯНА БУЖАШКА-ДАНЧЕВА

БОРЯНА БУЖАШКА-ДАНЧЕВА

Доцент, Доктор

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 221 - УниБИТ 1

email:  

www: 

Приемно време:  

Oбразование и научни степени

Преподавателска дейност

Научни интереси

Публикационна активност и участие в проекти

 

РУМЕН ДРАГАНОВ

РУМЕН ДРАГАНОВ

Доцент, Доктор 

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 309 - УниБИТ 1

email: 

www: 

Приемно време:  

Oбразование и научни степени

Преподавателска дейност

 

ВЕНЕТА ХАНДЖИЙСКА-ЯНКУЛОВА

 

ВЕНЕТА ХАНДЖИЙСКА-ЯНКУЛОВА

Доцент, Доктор

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 202 - УниБИТ 1

email: 

www: 

Приемно време:  

Oбразование и научни степени

Преподавателска дейност

Научни интереси

Публикационна активност и участие в проекти

СОНЯ ПЕНКОВА

 

СОНЯ ПЕНКОВА

Доцент, Доктор 

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 202 - УниБИТ 1

email:  

www: 

Приемно време:

Oбразование и научни степени

Преподавателска дейност

Научни интереси

Публикационна активност и участие в проекти

 

ТОДОР ЧОБАНОВ

 

ТОДОР ЧОБАНОВ

Доцент, Доктор 

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 202 - УниБИТ 1

email:  

www: 

Приемно време:  

Oбразование и научни степени

Преподавателска дейност

Научни интереси

Публикационна активност и участие в проекти

 

СВЕТЛА ШАПКАЛОВА-КАТЪРСКА

 

СВЕТЛА ШАПКАЛОВА-КАТЪРСКА

Главен асистент, Доктор 

Катедра: "Културa. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 202 - УниБИТ 1

email: s.shapkalova@unibit.bg, sasch@abv.bg 

тел.: +359 898 262 777

www: 

Приемно време:  

Oбразование и научни степени

1992 - 1997 Великотърновски  Университет “Св. Св. Кирил и Методий” Православен богословски факултет Магистър: Теолог

2000 - 2002 Софийски Университет “Св. Климент Охридски” Факултет: Начална училинщна педагогика Магистър: Педагог

2002 – 2006 Специализирано Висше училище по библиотекознание и информационни технологии; Бакалавър:: Библиотекознание и информационни технологии Бакалавър

2006 - 2007 Магистър:  Библиотечен мениджмънт

2010 г. научна степен „доктор” по 05.10.01 „Теория на научната информация” Тема на дисертациония труд: ТЕОРЕТИКО-ИНФОРМАЦИОННИ АСПЕКТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ПРАВОСЛАВИЕ

Преподавателска дейност

ОКС "Бакалавър":

 • Празничен календар
 • Световни религии
 • Информационни фондове на религиозните центрове.

ОКС "Магистър":

 • Религиозно-образователни модели за защита и опазване на културно-историческото наследство
 • Опазване на книжовното религиозно наследство
 • Обреди и ритуали в българската култура

Научни интереси

В областта на систематичекото и догматическото богословие, религиозната педагогиката, библиотекознанието и библиометрията. библиотеките на религиозни центрове. като част от  културно историческото наследсво.

ТИНА ПЕТРОВА

 

ТИНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

Главен асистент, Доктор

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 202 - УниБИТ 1

email: t.petrova@unibit.bg 

www: 

Приемно време:  

Oбразование и научни степени

 • Главен асистент – УниБИТ, специалност – 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Архивистика и документалистика), година на придобиване –17.10.2016 ;
 • Доктор – УниБИТ, специалност – 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, година на придоиване – 06.10.2015 г.
 • ОКС Магистър – УниБИТ, специалност „Защита  на културното наследство на Р България“, 2010 г.
 • ОКС Бакалавър - УниБИТ, специалност „Информационни фондове на културно-историческото наследство“, 2007 г.

 

Преподавателска дейност

ОКС "Бакалавър":

 • История на институциите;
 • Архивистика;
 • Архиви и архивни сбирки в България;
 • Дигитализация на културно-историческото наследство

ОКС "Магистър":

 • Опазване на архивното наследство;
 • Религиозно наследство в архивната мрежа

Научни интереси

 • Архивистика и документознание
 • Опазване на архивите
 • История на анституциите
 • Културно – историческо наследство

НИНА ДЕБРЮНЕ

 

НИНА ДЕБРЮНЕ

Главен асистент, Доктор

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 202 - УниБИТ 1

email: n.debruyne@hotmail.com 

www: 

https://unibit.academia.edu/NinaDebruyne 

Приемно време:  

Oбразование и научни степени

 Доктор, Организация и управление извън сферата на материалното производство, 2011

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалвър“: история на световните музеи, история на музейното дело, информационни ресурси на историческия музей, противодейстие на престъпленията срещу КИН, пазарна реализация на КИН, обществена адаптация на материалното културно наследство, английски език

ОКС „Магистър“: социализация на КИН, добри музейни практики. Иновации., опазване на културното наследство, колекционерски практики и системата на музейния мениджмънт  

Научни интереси

 • Музеи
 • Културно наследство

 

КАЛИН СТОЕВ

 

КАЛИН СТОЕВ

Главен асистент, Доктор

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 202 - УниБИТ 1

email: : k.stoev@unibit.bg

www: 

Приемно време:

Oбразование и научни степени

 • Главен асистент – Институт за Балканистика с Център по Тракология, 2012.
 • Доктор – Стара история, Институт за Балканистика с Център по Тракология, 2012.
 • Магистър – „История“, СУ „Св. Климент Охридски“, 2006

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“:

 „Древна история на българските земи“;

„Праисторическа и тракийска цивилизация“.

ОКС „Магистър“:

„Стара история“;

„Топоси на вяра"

Научни интереси

 • римска история
 • римски провинции
 • епиграфика
 • римско общество
 • просопография

 

 

ХРИСТО ТУТУНАРОВ

ХРИСТО ЕРМИЛОВ ТУТУНАРОВ

Главен асистент, Доктор 

Катедра: "Култура, Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 309 - УниБИТ 1

email: h.tutunarov@unibit.bg

тел.: +359 879 148382

www: 

Приемно време:  

Oбразование и научни степени

 • Магистър
 • Доктор

Преподавателска дейност

 • Теория и история на културата/ТИК/
 • Етнически общности и културни взаимодействия в Р. България/ЕОКВБ/
 • Съвременни аспекти на културата/САК/

Научни интереси

 • национална сигурност
 • културно наследство
 • етноси

КАМЕЛИЯ НУШЕВА

КАМЕЛИЯ НУШЕВА

Главен асистент, Доктор 

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 309 - УниБИТ 1

email: k.nusheva@unibit.bg 

www: 

Приемно време:  

Oбразование и научни степени

Преподавателска дейност

 • Мениджмънт в библиотеките
 • Основи на управлението
 • Нормативна уредба на библиотеките
 • Анотиране и рефериране
 • Информационни технологии в туризма

Научни интереси

 • библиотекознание
 • библиотечен мениджмънт
 • библиотечно законодателство
 • управление на информационни ресурси в туризма

ДИАНА СТОЯНОВА

ДИАНА МАНОЛОВА СТОЯНОВА

Директор на Университетско издателство
„За буквите – О, писменехь“

Главен асистент, Доктор 

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 213 - УниБИТ 1

email: d.stoyanova@unibit.bg 

тел.: +359 879 148 385

www: 

https://www.researchgate.net/profile/Diana_Stoyanova2

Приемно време: Четвъртък от 10:00 до 12:00 ч.

Oбразование и научни степени

2001-2006 Гимназия с изучаване на чужди езици (II Испанска гимназия) Сесар Вайехо“ град София

2006-2010 Университет по библиотекознание и информационни технологии – ОКС „Бакалавър“, специалност „Информационни фондове на културно-историческото наследство“

2010-2011 Университет по библиотекознание и информационни технологии, ОКС „Магистър“, специалност „Медийна информация и реклама“

2012-2014 Университет по библиотекознание и информационни технологии, ОНС „Доктор“ 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма „Наукознание“

Преподавателска дейност

Научни интереси

БОРЯНА ЯНКОВА-ХАДЖИЕВА

БОРЯНА ЯНКОВА-ХАДЖИЕВА

Асистент, Доктор 

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 309 - УниБИТ 1

email: 

www: 

Приемно време:  

Oбразование и научни степени

Преподавателска дейност

Научни интереси

Публикационна активност и участие в проекти

 

ХРИСТО ХРИСТОВ

ХРИСТО ХРИСТОВ

Асистент, Доктор 

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 309 - УниБИТ 

тел.: +359 888 914 064

email: h.hristov@unibit.bg 

www: 

Приемно време:  

Oбразование и научни степени

Висше, Художествена академия, магистър. 1993 г. Илюстрация и художествено оформление на книгата

Преподавателска дейност

 ОКС „Бакалавър“:

Системи за графичен дизайн

Основи на компютърната графика

Автоматични издателски системи  

Научни интереси

Графичен дизайн

Уебдизайн

Изкуствознание

Културно наследство

 

СОНЯ СПАСОВА

СОНЯ СПАСОВА

Асистент

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 222 - УниБИТ 1

тел.: +359887073945

email: s.spasova@unibit.bg  

www: 

Приемно време:  Понеделник от 10.00 до 12. 00 часа

                Петък от 10.00 до 12.00 часа
{slider-ex_sub1 Oбразование и научни степени}

2011 г. - Магистър, специалност „Защита на културно-историческото наследство в Република България“

2009 г. - Бакалавър, специалност „Информационни фондове на културно-историческото наследство“

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“ :

 • Връзки с обществеността на архиви, библиотеки и музеи;
 • Военно-документално наследство;
 • Музейна педагогика;
 • Документология;
 • Библиографска култура;

Научни интереси

 • културно наследство
 • културни институции
 • образование
 • музейна педагогика

НАДЕЖДА ТОМОВА

НАДЕЖДА ЕМИЛОВА ТОМОВА

Асистент

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 220 - УниБИТ 1

тел.: +359 892 975 072

email: n.tomova@unibit.bg 

www: 

Приемно време:  

Oбразование и научни степени

 ОКС „Магистър“по Защита на културно-историческото наследство на Република България, УниБИТ (2014-2015 год.)

ОКС „Бакалавър“по Библиотечно-информационен мениджмънт, УниБИТ” (2010 - 2014 год.)

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“:

Основи на управлението

Архивознание

Основни понятия на културономията.

Научни интереси

архиви и архивен апарат

културно наследство

национална сигурност

обществени комуникации

старобългарска история.

 

ЯСЕНА ЧАНТОВА

ЯСЕНА ЧАТНОВА

Асистент, Доктор 

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 309 - УниБИТ 1

email: 

www: 

Приемно време:  

Oбразование и научни степени

Преподавателска дейност

Научни интереси

Публикационна активност и участие в проекти

 

 

ГЕОРГИ РАЧЕВ

ГЕОРГИ ДОНЧЕВ РАЧЕВ

Доцент, Доктор 

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 309 - УниБИТ 1

email: 

www: 

Приемно време:

Oбразование и научни степени

 Висше. Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Доцент, д-р

Преподавателска дейност

Туроператорска и туристическа агентска дейност, редовно и задочно обучение. Учебна практика.

Научни интереси

 • Климатология
 • Туризъм
 • Климат и икономика
 • Климатични изменения
 • Туристически ресурси

 

 

  

ЕЛИЦА ДИМИТРОВА

ЕЛИЦА ДИМИТРОВА

Преподавател 

Катедра: "Култура. Историческо наследство и туризъм"

Кабинет: 309 - УниБИТ 1

email: 

www: 

Приемно време:  

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

Научни интереси

Публикационна активност и участие в проекти

 

КАТЕДРА "ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ"

ХРИСТИНА БОГОВА – ръководител катедра, Декан на ФБКН

Доцент, доктор

Катедра: "Обществени комуникации"

Кабинет:

email: h.bogova@unibit.bg 

тел.: +359 888 755 195   

www: 

Приемно време: Понеделник от 10.00 до 13.00 ч.

Oбразование и научни степени

От 2017 г. Доцент в катедра "Комуникации и информиране"

От 2015 г. Главен асистент в катедра "Комуникации и информиране"

През 2003 г. придобита научна и образователна степен “Доктор по политически науки”, на Дипломатическа Академия към МВнР на Русия, гр. Москва

През 1999 г. придобита втора специалност „Журналистика”, към ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”

През 1998 г. придобита образователно-квалификационна степен “Магистър по география и геоекология”, към ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”

През 1993 г. завършено средно образование в ГПЧЕ „Екзарх Йосиф” – гр. Разград, със засилено изучаване на Английски език

Преподавателска дейност

ОКС "БАКАЛАВЪР"

 

" Организация и управление на обществените процеси".

" Аргументация и убеждаване".

"Европейска интеграция".

"Убеждаваща комуникация".

"Невербални комуникационни умения".

"Институции на ЕС".

"Държавни административни институции".

"Етика в управлението".

Комуникиране на междуличностно и групово ниво.

 

ОКС "МАГИСТЪР"

 

"Теория и практика на  материализираната комуникация".

"Лидерство в съвременна информационна среда: медии, власт, общество".

"Техники на убеждаващата комуникация".

 

Научни интереси

Политически науки

комуникации

медии

КРИСТИНА ВЪРБАНОВА-ДЕНЧЕВА

КРИСТИНА ВЪРБАНОВА-ДЕНЧЕВА

 

Професор, Доктор

Катедра: "Обществени комуникации"

Кабинет: 312 - УниБИТ 1

email: k.dencheva@unibit.bg 

тел.: +359 878 970 322

www: 

Приемно време:  Понеделник 10.00 - 12.00

                Четвъртък  10.00 - 12.00

Oбразование и научни степени

 • Доктор по наукознание – 2001 г., Социални и правни науки (СНС при ВАК по социология, политология и наукознание)
 • Висше образование – магистър, инженер, Електронно-изчислителни машини и устройства, Технически университет – София, 1975 г.

Преподавателска дейност

ОКС "Бакалавър"

 • Медии и комуникации – ПК, КИ, ОПП
 • Дигитална конверсия и електронни издания - ПК
 • Библиотечни компютърни технологии - ББ
 • Библиометрия - БИМ
 • Мениджмънт на информация и знания - ПК

ОКС "Магистър"

 • Нови медии - МИР
 • Интелигентни платформи в медиите - МИР
 • Електронни издания – ИБЕР
 • Съвременни издателски технологии – ИБЕР
 • Електронни технологии и системи за управление на архиви в дигитална среда – МДА
 • Интелигентни технологии и многоагентни системи - БАИТК
 • Ръководител на магистърски програми „Медийна информация и реклама“ и „Издателски бизнес и електронни ресурси“

Научни интереси

 • теория на информацията
 • управление на знания в съвременна среда
 • нови образователни модели
 • интегрирана среда за електронно обучение
 • дигитална конверсия и медийни трансформации
 • интелигентни платформи
 • дигитални ресурси на културното наследство

НИКОЛАЙ ПАЛАШЕВ

НИКОЛАЙ ПАЛАШЕВ

Професор, Доктор на науките

Катедра: "Обществени комуникации"

Кабинет: 308 - УниБИТ 1

email: n.palashev@unibit.bg , n_palashevj@abv.bg 

www: 

Приемно време: Вторник от 13.00 до 15.00 ч.

Oбразование и научни степени

Доктор на науките, п.н. Обществени ковуникации и информационни науки /комуникационни науки/, 23.09.2013 г.

Професор, Организация и управление извън сферата на материалното производство /Комуникационна сигурност/, 14.02.2012 г.

Доктор по политология, ш.05.11.02, 2006 г.

Доцент, Организация и управление извън сферата на материалното производство, ш. 05.02.24, 2009 г.

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“:

Основи на обществената комуникация;

Сигурност при обществената комуникация;

Въведение в корпоративните комуникации;

Принципи и методи на информирането;

Комуникационно моделиране;

Психология на медиите.

 ОКС „Магистър“:

Комуникации и информиране:базови понятия и насоченост;

Политика и медии;

Медии, власт, цензура;

Корпоративни комуникации;

Обшествена комуникация – същност и принципи;

Комуникационна сигурност.

Научни интереси

Обществена комуникация

Корпоративни комуникации

Комуникационна сигурност

Кризи и кризисни ситуации

Комуникационна трансцеденталност.

ИВАН ТОДОРОВ

 

ИВАН ТОДОРОВ

Професор, Доктор 

Катедра: "Обществени комуникации"

Кабинет: 308 - УниБИТ 1

email:  

www: 

Приемно време:

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

Научни интереси

Публикационна активност и участие в проекти

ДИМИТЪР ИВАНОВ

 

ДИМИТЪР  ИВАНОВ

Професор, Доктор на икономическите науки

Катедра: "Обществени комуникации"

Кабинет: Инстиут по лидерство - УниБИТ 2

email:

тел.: +359 2 944 10 20   

www: 

Приемно време:

Oбразование и научни степени

Висше – философия и журналистика, гръцки език,

Доктор по история

Доктор на икономическите науки

Професор

Преподавателска дейност

Държавност, духовност и лидерски практики

Аксиология и национална сигурност

Национална сигурност и духовност

Екзистенциално-ценностна система

Научни интереси

 

История и теория на лидерството

Елит и елити

Национална сигурност

Аксиология и ценностни системи 

Културно-историческо наследство

ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА

 ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА

Професор, Доктор на ф. науки

Катедра: "Обществени комуникации"

Кабинет:

email:  

www: 

Приемно време:

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

Научни интереси

Публикационна активност и участие в проекти

ЙОРДАНКА  ЗАХАРИЕВА

 

ЙОРДАНКА  ЗАХАРИЕВА

Професор, Доктор на науките

Катедра: "Обществени комуникации"

Кабинет: 306 - УниБИТ 1

email: dzz@gbg.bg 

www: 

Приемно време: Чрез предварителна уговорка по имейл

               Четвъртък и Петък от 10.00 ч.

Oбразование и научни степени

 

 • 2011: доктор на науките (2.1.), УниБИТ,
 • 1996: доктор по филология (05.04.17)
 • 1986: висше филологическо образование, магистър, СУ „Св. Кл. Охридски”, специалност „Славянска филология”, „Българска филология”

Преподавателска дейност

       ОКС "Бакалавър":

 • Езикова култура;
 • Стратегии за езикова комуникация;
 • Езикови особености на възрожденските книги
 • Език и стил в медиите
 • Теория и методика на редактирането
 • Празници и общности в България
 • Копирайтинг

ОКС "Магистър":

 • Дискурси на книгата
 • Модели при комуникация и реклама
 • Медиалингвистика
 • Реклама в печатните медии

Научни интереси

 • Съвременен български език
 • Теория на новобългарския книжовен език
 • Когнитивна лингвистика (комуникация, информация, познание)

МЮМЮН ТАХИРОВ

 

МЮМЮН ТАХИРОВ

Професор, Доктор 

Катедра: "Обществени комуникации"

Кабинет: 308 - УниБИТ 1

email:  m.tahir@unibit.bg 

www: 

Приемно време: Понеделник от 10.00 до 12.00 ч.  

Oбразование и научни степени

1981г. – Българска филология-магистър

2004 г. – Културология – магистър

2009 г. – Доктор по философия

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“:

„Аксиология и сигурност“

„Демография и сигурност“

„Комуникация, информация, семиотика“

„Представително управление“

„Интеркултурна комуникация“

„Религия и политика“

„Европейска интеграция и европейски културни политики“.

 ОКС „Магистър“: 

„Духовност и интеграция“;

„Изкуство и междукултурни общувания“

„Литературни скандали“

Научни интереси

Публикационна активност и участие в проекти

ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ

 

ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ

Професор, Доктор

Катедра: "Обществени комуникации"

Кабинет: 302 - УниБИТ 1

email: l.georgiev@unibit.bg , lu4ezargeorgiev@abv.bg 

тел.: +359 889 538 566

www: 

Приемно време:  Петък (всяка втора и четвърта седмица)

                от 12.00 до 12.30 часа

Oбразование и научни степени

Доктор: от 1998 г.

Професор от 2012 г.:

 • година на придобиване (протокол №10 от14.05.2012 г. (Стопански факултет на ВТУ).
 • Диплома № ВТ-12 1-0020, издадена на 1 юни 2012 г.
 • страна – България;
 • Организация – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – В. Търново
 • Специалност – Книгознание, библиотекознание и библиография Научна област Социални, стопански и правни науки,
 • професионално направление 5. Обществени комуникации и информационни науки.

Същото звание признато от Специализирания научен съвет  на УниБИТ в заседание от м. септември 2012. г.

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър:   

 • Композиция на книгата;
 • Технологии в книгоиздаването
 • Управление на издателството.

ОКС „Магистър“:

 • Изобразителни и графични техники в рекламата;
 • Изкуство и реклама;
 • Структури и модели в световното книгоиздаване.

Научни интереси

 • книга
 • книгознание
 • книгоиздаване
 • печатни комуникации, печатни медии

ЛЮБА ЦВЕТКОВА

ЛЮБА  ЦВЕТКОВА

Доцент, Доктор

Катедра: "Обществени комуникации"

Кабинет: 302 - УниБИТ 1

email: l.cvetkova@unibit.bg 

www: 

Приемно време: 

Oбразование и научни степени

 • Доктор,  05.11.03 „Наукознание“ - 2006 г.
 • Доцент, 05.08.35 „Книгознание, библиотекознание и библиография“ – 2009 г.

Преподавателска дейност

 • Предпечатна подготовка;
 • Издателско-търговска библигорафия;
 • Издателско брокерство.

 

Научни интереси

 • Архивистика;
 • Библиография;
 • Научна информация;
 • Наукознание;
 • Предпечат, графичен дизайн.

МАРИЯ ГУЛЕНОВА

МАРИЯ ГУЛЕНОВА

Доцент, Доктор

Катедра: "Обществени комуникации"

Кабинет: 306 - УниБИТ 1

email: m.gulenova@unibit.bg 

www: 

Приемно време: от 10.00 до 14.00 часа 

Oбразование и научни степени

1981-1982 г. ВИИ „Карл Маркс”, София, България

Специалност „Вътрешна търговия”

Конкурс за продължаване на обучението в чужбина

 

1982-1986 г.

Московски полиграфически институт (МПИ),

днес Московска Държавна академия по печата

 

Образование

1986 г. Висше образование

Московски полиграфически институт (МПИ) – „Книгознание и книгоразпространение”

 

Научна степен:

- „доктор”

година на придобиване (23.07.1993)

страна – ОНД (Руска федерация)

организация – Московская ордена Трудового Красного Знамени Государственная Академия Печати

специалности – 80.00.05 „Икономика, планиране, организация на управлението на народното стопанствои неговите отрасли” и 08.00.14 „Международно стопанство и международни икономически отношения”

 

Научно звание:

- „доцент”

година на придобиване (29.05.2006)

страна – РБългария

организация – УниБИТ, 

специалност – 05.02.26 “Маркетинг”

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“

„Маркетинг на книгата“

„Интегрирани маркетингови комуникации в книжния отрасъл“

„Издателски профили“

„Електронен маркетинг на книгата“ („Дигитален маркетинг“)

 ОКС „Магистър“

„Контент маркетинг“

Научни интереси

 • Маркетинг
 • Комуникации
 • Контент маркетинг
 • Издателски бизнес

БОРИС БОРИСОВ

 

БОРИС БОРИСОВ

Доцент, Доктор 

Катедра: "Обществени комуникации"

Кабинет: 308 - УниБИТ 1

email:  borisoff_boris@abv.bg 

www: 

Приемно време:  Сряда от 9.00 до 12.00 ч.

Oбразование и научни степени

 Доктор: 2009, Теория на научната информация

Доцент: 2012, Организация и управление извън сферата на материалното производство (комуникационни стратегии в организацията и управлението на културно-историческото наследство)

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“

Информационна цивилизация – същност, перспективи, развитие;

Комуникационни и информационни взаимодействия при деловите преговори;

Анализ и управление на информационната среда в туризма;

Обществено развитие и информация;

Социални трансформации на религиозните и културологичните системи;

Моделиране на институционалност във виртуалното пространство;

Гражданско общество и Информационна цивилизация

ОКС „Магистър“

Изграждане на комуникационни стратегии;

Комуникационно поведение в условия на криза;

Информационно-комуникационни взаимодействия;

Мениджмънт на сигурността в културните институции;

Културен туризъм и КИН във Виртуална среда

Научни интереси

Репутация

Преговори

Социални и религиозни трансформации

ЙОРДАН ДОЙКОВ

 

ЙОРДАН ДОЙКОВ

Доцент, Доктор 

Катедра: "Обществени комуникации"

Кабинет: 308 - УниБИТ 1

email: j.doykov@unibit.bg  

www: 

https://www.researchgate.net/profile/Yordan_Doykov

https://unibit.academia.edu/YordanDoykov https://scholar.google.bg/citations?user=2j1NG1QAAAAJ&hl=bg

http://jordandoykov.blogspot.bg/

Приемно време:  Петък от 10.00 до 12.00 ч.

Oбразование и научни степени

 

НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново

Бакалавър по военно дело (1985), воен. спец. „Организация и управление на тактически формирования – мотопехота“, проф. направление 9.2. Военно дело

Магистър по педагогика (1985), спец. „Педагогика”, проф. направление 1.2. Педагогика

 

СУ „Св. Климент Охридски“

Магистър по социология (1993), спец. „Социология”, проф. направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

НБУ – София

Магистър по политология (1998), спец. „Политология”, проф. направление 3.3. Политически науки

УНСС – София

Магистър по икономика (2001), спец. „Финанси“, проф. направление 3.8. Икономика

 

СУ „Св. Климент Охридски“

Доктор по политология (2009), научна спец. 05.11.02. „Политология“, проф. направление 3.3. Политически науки

 

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Доцент по сравнителна политология (2014), област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, проф. направление 3.3. Политически науки

 

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“ 

Фирмено и корпоративно разузнаване

Стратегическо мислене и организационно поведение

Механизми при вземане на политически решения

Публични политики

Представително управление

ОКС „Магистър“

Информиране и модели и практики на управление

Стратегическо мислене и организационно поведение 

Научни интереси

Публикационна активност и участие в проекти

 

МАГДАЛЕНА ГАРВАНОВА

 

МАГДАЛЕНА ГАРВАНОВА

Доцент, Доктор 

Катедра: "Обществени комуникации"

Кабинет: 308 - УниБИТ 1

email: m.garvanova@unibit.bg  

тел.: +359 897 415 321  

www: 

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Garvanova

Academia.edu: https://unibit.academia.edu/МагдаленаГарванова

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/magdalena-garvanova-23508138/

Приемно време: Понеделник от 10.00 до 12.00 ч.

Oбразование и научни степени

 

Магистър по социология – 2000 г., СУ “Св. Климент Охридски”;

 

Бакалавър по психология – 2002 г., СУ “Св. Климент Охридски”;

 

Доктор по психология – 2008 г., специалност 05.06.05 “Педагогическа и възрастова психология”, Институт по психология, БАН;

 

Доцент в проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Социалнопсихологически аспекти на комуникацията) – 2016 г., УниБИТ.

Преподавателска дейност

ОКС "Бакалавър":

Статистическа обработка на данни” – “Информационни технологии”, IV к., ИД и “Информационни технологии в съдебната администрация” – III к., ЗД.

Социални и политически модели” – “Комуникации и информиране”, I к., ИД и “Обществени политики и практики”, I к., ЗД.

Стратегически мениджмънт на социалните практики” – “Комуникации и информиране” – II к., ИД и “Обществени политики и практики”, II-ри к., ЗД.

Социални теории” – “Обществени политики и практики”, III к., ФД.

Информационно осигуряване” – “Комуникации и информиране”, III-и к., ЗД.

ОКС "Магистър":

Медиен мениджмънт и маркетинг” – “Информационни технологии в медийния бизнес” към катедра “Информационни системи и технологии”, ЗД.

Обработка и анализ на данни със SPSS” – “Информационни технологии в медийния бизнес” към катедра “Информационни системи и технологии”, ЗД.

Информационно поведение и информационна култура в информационното общество” – “Бизнес и административни информационни технологии и комуникации” към катедра “Комуникации и информиране”, ИД. 

Научни интереси

Социология

Психология

Педагогика

Статистика

Маркетинг

ЯНИЦА ДИМИТРОВА

 ЯНИЦА ДИМИТРОВА

Доцент, Доктор 

Катедра: "Обществени комуникации"

Кабинет: 308 - УниБИТ 1

email: q.dimitrova@unibit.bg

www: 

https://www.researchgate.net/profile/Yanica_Dimitrova

Приемно време:  Понеделник от 11.30 до 13.30 ч.

Oбразование и научни степени

 

научно звание: доцент, одина на придобиване –12.2016 г., страна – България, организация – УНИБИТ, специалност – 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Бизнес и административни комуникации и корпоративна култура)

научно звание: „главен асистент”, година на придобиване –.6.03.2015 г., страна – България, организация – УНИБИТ, специалност – 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Комуникационни технологии и техники в публичната сфера и в условията на криза)

асистент” - година на придобиване- 06.2013 г., страна – България, организация – ВУЗФ, специалност – 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Корпоративна култура и комуникации)

научна степен: „доктор”, година на придобиване –.22.02.2012 г. , страна – България, организация – СУ „Св. Климент Охридски”, специалност – 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика. Връзки с обществеността)

 1. 2008Магистър Връзки с обществеността, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски”.

2003 Магистър Стопанско управление, Стопански факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

1997 Магистър Култоролог, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“:

„Корпоративна култура”

„Публична комуникация. Технология и техники”

„Основи на креативното мислене”

„Основи на обществените политики и практики”

„Интегрирани маркетингови комуникации”

„Корпоративна идентичност и репутация” 

ОКС „Магистър“: 

„Практики при креативното мислене”, „Креативна комуникация”

Научни интереси

Публикационна активност и участие в проекти

 

МАЯ ГОРЧЕВА

МАЯ ГОРЧЕВА

Доцент, Доктор

Катедра: "Обществени комуникации"

Кабинет: 306 - УниБИТ 1

email: mayagorcheva@abv.bg 

www: 

Приемно време: Вторник от 12.00 до 14.00 ч.

             Четвъртък от 12.00 до 14.00 ч.

Oбразование и научни степени

Доцент – област 2. Хуманитарни науки по професионално направление 2.1. Филология (най-нова българска литература) (22.11. 2012)

Доктор – ПУ, научна специалност 05.04.02 Българска литература (07. 06. 2004 г.)

Българска филология – СУ (1993)

9 Френска езикова гимназия (1987)

Преподавателска дейност

 • Литература и журналистика
 • Социология на литературата
 • Култура, превод и рецепция
 • Избираеми и факултативни:
 • Българска литература
 • Тексткритика
 • Теория и история на превода
 • Автор, текст, книга
 • Културни различия и диалог в медиите
 • Европейският роман на ХХ век

Научни интереси

 • Модерна българска литература
 • Европейска култура
 • Превод
 • Компаративистика

 

ЕЛИСАВЕТА БАЛАБАНОВА

ЕЛИСАВЕТА  БАЛАБАНОВА

Главен асистент, Доктор

Катедра: "Обществени комуникации"

Кабинет: 302 - УниБИТ 1

email: e.balabanova@unibit.bg   

https://www.researchgate.net/profile/Elisaveta_Balabanova

Приемно време: Четвъртък от 11.30 до 15.30 ч.

Oбразование и научни степени

магистър – 2000 г. Българска филология, Англицистика и американистика, СУ „Климент Охридски“

доктор – 2007 г., Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин”, БАН

2008 – 2010 – старши асистент, Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

2010 – до сега – главен асистент, Университет по библиотекознание и информационни технологии

Преподавателска дейност

 • Езикова култура
 • Методика на редактирането
 • Електронни езикови ресурси
 • Компютърна лингвистика
 • Езикови корпуси

Научни интереси

 • синтаксис
 • компютърна лингвистика
 • корпусна лингвистика

 

КАЛИНА МИНЧЕВА

КАЛИНА МИНЧЕВА

Главен асистент, Доктор

Катедра: "Обществени комуникации"

Кабинет: 302 - УниБИТ 1

email: k.mincheva@unibit.bg   

www: 

Приемно време: Понеделник от 10.00 до 14.00 ч.

Oбразование и научни степени

От 11.03.2013 г. доктор по Книгознание, библиотекознание и библиография в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Преподавателска дейност

 • Електронни ресурси на медиацентрове
 • Медиатеки
 • Дигитални информационни ресурси
 • Печатни медии
 • Илюстрация на книгата
 • Информационна система на архиви и библиотеки.

Научни интереси

 • книгознание
 • библиотекознание
 • библиография
 • изкуство на книгата

АННА ЛОЗЕВА

АННА ЛОЗЕВА

Главен асистент, Доктор

Катедра: "Обществени комуникации"

Кабинет: 302 - УниБИТ 1

email: annaivanova@abv.bg 

тел.: +359 885970771 

www: 

Приемно време: Четвъртък от 15.00 до 17.00 ч.

Петък от 10.00 до 12.00 ч.    

Oбразование и научни степени

Май 2016, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Образователна и научна степен доктор по философия, PhD, Професионално направление 2.3

 

Преподавателска дейност

ОКС "Бакалавър":

 • „Езикова култура“
 • „Стратегии за езикова комуникация“
 • „Копирайтинг“
 • „Език и стил в медиите“

ОКС "Магистър":

 • „Модели на комуникация и реклама“
 • „Рекламата в печатните медии“
 • „Медиалингвистика“

Научни интереси

 • Език
 • Комуникации
 • Медии, социални мрежи.

СЕРГЕЙ МОДЕВ

 

СЕРГЕЙ МОДЕВ

Главен асистент, Доктор 

Катедра: "Обществени комуникации"

Кабинет: 205 - УниБИТ 2

email:  sergeymodev@gmail.com 

тел.: +359 882649540

www: 

Приемно време:  Четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Oбразование и научни степени

През 2007 г. завършва висше образование с ОКС „Бакалавър”  в  УНСС, специалност: “Маркетинг". През 2009 г. получава ОКС „Магистър” в УНСС, специалност „Маркетинг и финанси”. През 2012 г. - ОКС „Магистър” в УниБИТ, специалност "Стратегическо ръководство, духовност и лидерство” и ОКС „Магистър“ от ЮЗУ „Неофит Рилски“ по „Връзки с обществеността в бизнеса“.       

 Защитава дисертационен труд на тема „Лидерството в борбата с тероризма – същност и развитие» и придобива „ОНС „ДОКТОР“ по Организация и управление извън сферата на материалното производство, диплома №0075 от 24.02.2014 г.

 

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър:

„Основи на обществените политики и практики“

„Защита на информацията“

„Реинженеринг при информационните процеси“

„Теория и практика на консултирането“

Научни интереси

 

Лидерство

Мениджмънт и маркетинг

Обществени политики и комуникации

БЕЛЛА ТЕТЕВЕНСКА

 

БЕЛЛА ТЕТЕВЕНСКА

Главен асистент, Доктор 

Катедра: "Обществени комуникации"

Кабинет: 111 - УниБИТ 1

email:  

www: 

Приемно време:

Oбразование и научни степени

Преподавателска дейност

Научни интереси

Публикационна активност и участие в проекти

 

МАРИАНА АТАНАСОВА

 

МАРИАНА АТАНАСОВА

Асистент, Доктор

Катедра: "Обществени комуникации"

Кабинет: 308 - УниБИТ 1

email: m.atanasova@unibit.bg  

www: 

Приемно време: Понеделник от 10:00 до 12:00 ч.

Oбразование и научни степени

 

2007-2010 - Европейски колеж по икономика и мениджмънт (сега Европейско висше училище по икономика и мениджмънт) със специалност „Бизнес администрация“  - професионален бакалавър

2010-2012 - ПУ „Паисий Хилендарски“ – „Корпоративно управление“   -  магистър

2013-2014 - Университет по библиотекознание и информационни технологии – „Издателски бизнес и електронни ресурси“   -  магистър, Направление 3.5

 

Преподавателска дейност

Лекции и упражнения по „Комуникационно насилие“ 

Упражнения по „Основи на обществената комуникация“ 

Научни интереси

Публикационна активност и участие в проекти

 

МАРГАРИТА ПОПОВА

 

МАРГАРИТА ПОПОВА

Доктор 

Катедра: "Обществени комуникации"

Кабинет: 308 - УниБИТ 1

email: m.popova@bia-bg.com

www: 

Приемно време: 

Oбразование и научни степени

 • Българска филология
 • Право
 • Доктор в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“, Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ (2016)

Преподавателска дейност

 • Умения за ефективно лидерство (ОКС „Бакалавър“)
 • Корупция и превенция на корупцията. Държавна политика (ОКС „Магистър“)

Научни интереси

 • Държавност и сигурност
 • Национална сигурност
 • Антикорупция
 • Лидерство