ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО

Отчитайки реалните социално-икономически условия в страната, ръководството, академичният и административният персонал на УниБИТ насочва вниманието си към реализацията на адекватно обучение на кадри по акредитирани специалности в рамките на утвърдените професионални направления, които пълноценно да задоволяват потребностите на клиентите – студенти, докторанти и техните бъдещи работодатели, да защитават техните интереси и интересите на заинтересованите от качествено обучение. Освен това ние знаем, че бъдещето и просперитета на УниБИТ зависи и се основава именно на доверието на нашите клиенти, което се стремим да заслужим.

За изпълнение на приетата и обявена мисия на УниБИТ ние насочваме цялата си дейност към изпълнението на тази основна цел, стриктно спазвайки националното законодателство и основните международни принципи за гарантиране и непрекъснато подобряване на качеството на обучението. Гаранция за изпълнение на нашата мисия е изграждането, поддържането и непрекъснатото развитие на Система за управление на качеството на обучението (СУКО), отговаряща на актуалния модел на международен стандарт ISO 9001, възприетите принципи за управление на качеството, обявени от международната организация по стандартизация (ISO), както и изцяло съобразена с Националната стратегия за развитие на висшето образование. По този начин гледаме към бъдещето, разчитайки на постоянно развиващите се специалисти в областта на науката и като университетски преподаватели, желаещи да достигнат качество във всички аспекти на дейността ни – от определянето на обществените потребности за предоставяне на знания и научно развитие на обучаемите до успешна реализация на нашите абсолвенти и докторанти на пазара на труда. Стремим се с участието на всички в бъдеще УниБИТ да изгради система за внедряване на ефикасни и непрекъснати подобрения в научната дейност и учебния процес.

Вярваме в силите и способностите на академичния състав, служителите и специалистите на УниБИТ. Ценим приноса и поощряваме участието на всеки член на екипа ни за изпълнение на тази наша политика по качеството на обучението. Всички наши ресурси, знания, умения, опит и амбиции ни дават увереността, че можем заедно с успех да печелим и да затвърждаваме доверието на нашите клиенти.

            С приемането на тази политика, ръководството на УниБИТ се ангажира с осигуряване на адекватни ресурси за изпълнение на поставените цели, в рамките на определения бюджет.

Като отчитам съществените отговорности пред обучаемите, работодателите и заинтересованите от нашата дейност, определям Директора на дирекция "Образователни политики" за Упълномощен представител на ръководството – Главен мениджър на СУКО и му предоставям пълномощия, които му дават възможност да следи, управлява, отговаря и докладва за състоянието и развитието на Системата за управление на качеството на обучението.