ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФБКН

  
  

Факултет по библиотекознание и културно наследство е открит с постановление на Министерски съвет през 2011 г. като основно структурно звено в Университета по библиотекознание и информационни технологии. 

 

В рамките на Факултета се обучават студенти 

и докторанти в две акредитирани професионални направления:

  • 2.2. История и археология 
  • 3.5. Обществени комуникации
    и информационни науки.

 

 

 


БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

 Библиотечно-информационният център (БИЦ) при УниБИТ е основна база за учебно-преподавателска работа, учебен модел и ориентирано към своите потребители звено в системата на УниБИТ, което осигурява информационна среда, формираща висококвалифицирани специалисти. За осъществяване на ефективно библиотечно-информационно обслужване БИЦ комплектува, обработва и организира фондове съобразно академичния профил на УниБИТ. Изграден е и текущо се актуализира богат справочен апарат. 

Към момента БИЦ предоставя на своите потребители следните възможности: ползване на библиотечни единици в читалнята; заемане на библиотечни единици; изготвяне на библиографски справки; консултации при работа с библиотечни и извънбиблиотечни информационни ресурси; междубиблиотечно заемане и международно заемане; 20 компютърни работни места с осигурен достъп до Интернет, до външни БД и други информационни ресурси; достъп на потребителите до WI-FI безжичен Интернет, ползване на видеозала; копирно-размножителен център.

 Автоматизираната библиотечна система, основана на RFID технологията, позволява качествено обслужване на потребителите и е модел и база за обучение на бъдещи библиотечно-информационни кадри, които дават възможност на студентите да се запознаят, да използват и работят с последните постижения в областта на библиотечните технологии.Библиотечният фонд се състои от 52 000 тома специализирана литература, свързана с изучаваните в УниБИТ дисциплини. Ежегодно се прави абонамент за различни български и чуждестранни периодични издания. С множеството електронни версии на научни списания от абонамента за базите данни EBSCO Publishing, Springer Link и други се обогатява фондът от научна периодика, удовлетворяват се нуждите на учебния процес и се увеличават възможностите на студенти, докторанти и преподаватели за научноизследователска работа. 

 

КОМПЮТРИ И ИНТЕРНЕТ

Компютърната лаборатория „Джон Атанасов” предоставя услуга безжичен Интернет (Wi-Fi) на територията на УниБИТ по проекта „i-Зона”. Проектът „i-Зона” е пореден етап в развитието на програмата „i-България” в частта проекти, които подпомагат научноизследователската дейност, иновациите и висшето образование. Безжичната мрежа  може да се използва от всички студенти и служители и от официалните гости на УниБИТ.

Лабораторията участва в националния проект за създаване на виртуално образователно пространство в България и стимулира приложението на компютърните технологии в обучението по изучаваните дисциплини, както и осигуряването на необходимите ресурси за научните изследвания, за административната и финансовата дейност.За осигуряване на учебния процес на разположение на студентите от УниБИТ са 10 компютърни зали и лаборатории.

В УниБИТ съществува лицензиран Център за обучение и тестване за получаване на ECDL сертификати за компютърни умения.В рамките на Библиотечно-информационния център на УниБИТ е изградена компютърна мрежа с 1 сървър и 23 работни станции, 20 от които са на свободен достъп на читателите за ползване на Интернет и Библиотечната информационна система ЛИБИС™.В БИЦ е обособен аудио-визуален кът за представяне на информация (видеофилми, графики, професионална фотография, презентации на новопостъпила литература, авторски портрети и др.).УниБИТ разполага с ресурси за създаване на видеофилми, необходими за учебния процес по отделните дисциплини. Изградена е мултимедийна информационна система.

  

СПОРТНА БАЗА НА УНИБИТ

Спортната база на УниБИТ включва многофункционална спортна зала, зала за фитнес, тенис маси и спортна зала с четири тенис корта, целогодишно използваеми. Базата е на разположение на студенти на ФИН в корпус 1 на УниБИТ.

 

ОБЩЕЖИТИЯ

Общежитията за студентите от УниБИТ се намират на територията на Студентския град в столицата и предлагат всички необходими условия за пълноценен труд и почивка.

СТИПЕНДИИ

На студентите от УниБИТ се отпускат държавни стипендии (съгласно ПМС), както и специални.