СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ

 

Получател: УниБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОКС ''БАКАЛАВЪР'' ЗА 2017/2018 г.

НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛНОСТ РЕДОВНО ЗАДОЧНО
Направление  2.2. История и археология
КИН 274 152
Направление  3.5. Обществени комуникации и информационни науки    
ББ 274 152
БИМ 274 152
ПК 274 152
ИФКИН (2, 3 и 4 курс) 274 152
ИРТ 274 152
АД 274 152
КИ 274 152
ОПП 274 152

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОКС ''БАКАЛАВЪР СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР'' ЗА 2017/2018 г.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОКС „Бакалавър” (след ОКС „Професионален бакалавър” и ОКС „Специалист”) за учебна 2017/2018 г.

НАПРАВЛЕНИЕ Редовно Задочно
Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Специалности:  ББ 770 505
     

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОКС ''МАГИСТЪР'' ЗА УЧ. 2017/2018 Г.

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ Редовно-СПН* / и завършилите  УниБИТ Редовно-ДПН* Задочно-СПН / и завършилите УниБИТ Задочно-ДПН Дистанционно-СПН Дистанционно-ДПН
Направление 2.2 "История 
и археология"
и 
Направление 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки"
 770 870 466 541 466 541
             

*СПН- Същото професионално направление и завършили УниБИТ

*ДПН- Друго професионално направление

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
НАПРАВЛЕНИЕ Редовно  ДП Задочно ДП Дистанционно ДП
Направление 2.2 История и археологияНаправление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 281 177 281