ДЕКАНСКО РЪКОВОДСТВО
h.bogova.jpg

ДЕКАН 
НА ФБКН
Доц. д-р Христина Богова
h.bogova@unibit.bg 
e.savova.jpg

ЗАМ. ДЕКАН ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
Доц. д-р Елена Савова
e.ignatova@unibit.bg
no_images.jpg

ЗАМ. ДЕКАН ПО НИМД
Доц. д-р Боряна Бужашка
b.buzhashka@unibit.bg 
АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ
КАТЕДРА "БИБЛИОТЕЧНИ НАУКИ"

ВАСИЛ ЗАГОРОВ – ръководител катедра


ВАСИЛ ЗАГОРОВ
Доцент, Доктор
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: 201- УниБИТ 1
тел.: +359 2 970 85 89
Приемно време: Вторник от 10.00 до 12.00 ч.
               Четвъртък от 14.00 до 16.00 ч.  

Oбразование и научни степени

 • 2002 г. бакалвър по „Библиотечно-информационни науки“;
 • 2003 г. додипломна квалификация по „Журналистика“;
 • 2008 г. доктор по „Журналистика“;
 • 2014 г. доцент по „История на книгата“

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“:

 • „Книгознание“
 • „История на книгата“
 • „Антикварна книготърговия“.

ОКС „Магистър“:

 • „История на писмените комуникации“
 • „История и теория на журналистиката“
 • „Печатни комуникации и национална идентичност“
 • „История на книгата – онлайн ресурси“.

 

Научни интереси

 • Книгознание
 • История на книгата
 • Печатни медии
 • Журналистика.

АЛЕКСАНДРА КУМАНОВА


 

АЛЕКСАНДРА КУМАНОВА
Професор, Доктор на педагогическите науки
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: 25 - УниБИТ 1
тел.: + 359 885 240 729
Приемно време:  Понеделник от 11.00 до 13.00 ч.
                     Петък oт 11.00 до 13.00 ч.

Oбразование и научни степени

1980: Висше образование (магистър) – Библиотекознание и библиография и Философия (Санктпетербургски университет на културата – Русия);

1987: Доктор (PhD) по Теория на научната информация (Санктпетербургски университет на културата – Русия);

1996: Доктор на педагогическите науки (D.Sc.) по Теория на научната информация (Санктпетербургски университет на културата – Русия);

2006: Доцент по Теория на научната информация (Университет по библиотекознание и информационни технологии – България);

2007: Професор по Теория на научната информация (Университет по библиотекознание и информационни технологии – България);

2013: Действителен член (академик) на Международната Академия по информатизация (МАИ) при ООН (секция „Библиотекознание”);

Действителен член (академик) на Арктическа Академия на науките – Русия (секция „Информационни технологии”);

2014: Действителен член (академик) на Ноосферната Академия на науките – Русия.

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър”:

- Академично писане;

- Инфосфера: Когнитология;

- Библиографски модел на знанието;

- Културна анторопология;

- Методика на научните изследвания

ОКС „Магистър”:

- Основи на информационното моделиране;

- Историографски модел на електронна библиотека;

- Библиографски интеграл (Електронни библиотеки)

Научни интереси

 • философско наукознание;
 • компаративистична когнитология;
 • световна (международна) универсална библиография ІІІ в. пр. н.е. – ХХІ век;
 • историография;
 • антропология

 

НЕЛИ КОСТОВА

НЕЛИ КОСТОВА

Професор, Доктор 
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: 221 - УниБИТ 1
www: 
Приемно време:  

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

 

 

ЕВГЕНИЯ РУСИНОВА 

ЕВГЕНИЯ РУСИНОВА

Доцент, Доктор 
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: 203 - УниБИТ 1
email: e.rusinova@unibit.bg
тел.: +359 2 9708589; +359 878 970 319 
Приемно време:

Oбразование и научни степени

 • Висше: литература
 • Полувисше: библиотечни науки
 • PhD

Преподавателска дейност

 • Библиотечна социология
 • Теория на четенето
 • Библиотечен ПР
 • Библиотечни колекции
 • ПР и реклама в туризма

Научни интереси

 • Социология  на библиотеки, читатели и  четене
 • Изследване на четенето
 • Теория и история на четенето
 • Библиотечен ПР
 • Библиотечна психология

 

ЮЛИЯ САВОВА

 

ЮЛИЯ САВОВА
Доцент, Доктор 
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: 203 - УниБИТ 1
Приемно време:  

 

Oбразование и научни степени

 1974-1979 - София – 9-та френска езикова гимназия

1980-1981 - София – Държавен библиотекарски институт

1981-1985 – Ленинград (Санкт-Петербург) (Русия) – Ленинградский государственный институт культуры (ЛГИК), днес Санкт-Петерсбургский государственный университет культуры и искусств (СПбГУКИ)

Магистър по библиотекознание и библиография

Специализация:      Библиография на художествената литература и изкуството

2010   Придобиване на научната степен доктор (Книгознание, библиотекознание, библиография)

1979 – 1980 – Сътрудник в отдел „Периодика” при ЦБ-БАН

1985 - 1991 – Преподавател в Държавния библиотекарски институт (Обща библиография)

1991 - 1993 – Асистент в Полувисшия институт по библиотечно дело

1993 – 1995 – Старши асистент в Института по библиотечно дело

1995 - 2012 - Главен асистент в Колежа по библиотечно дело, днес УниБИТ, Катедра „Библиотечни науки”

2012 - Доцент в УниБИТ, катедра „Библиотечни науки”. Специалност „Книгознание, библиотекознание, библиография (библиотечно – информационно образование)” 

Преподавателска дейност

 • Библиотекознание
 • Европейско библиотечно – информационно образование
 • Издателско – книготърговска библиография
 • Международно библиографско сътрудничество
 • Библиотечно антропология
 • Защита на писменото културно наследство и др.

Научни интереси

 • Библиотечно – информационно образование;
 • Библиотечна професия;
 • Библиотекознание и теория на библиотечното дело;
 • Библиография;
 • Международно библиографско сътрудничество 

 

 

КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА

 
КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА
Доцент, Доктор 
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: 201 - УниБИТ 1
тел.: +359 29708589
www: 
Приемно време: 
Понеделник и Петък от 17.00 ч. до 18.00 ч.
УниБИТ 2 - зала 104 -LibLab 

Oбразование и научни степени

Доктор - 2012 г.

Доцент - 2016 г.

Професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Преподавателска дейност

 • Теория и история на библиографията;
 • Национална и чуждестранна библиоография;
 • Методика и технология на библиографията;
 • Съхраняване, запазване и защита на библиотечни колекции;
 • Библиотеки, местна власт и общности;
 • Реставрация и консервация на документи;
 • Прозрачност и достъпност на информацията.

 

Научни интереси

 • библиография
 • библиотекознание
 • библиотечен мениджмънт
 • опазване на книжовно-документално наследство

РОСИЦА КРЪСТЕВА
РОСИЦА КРЪСТЕВА
Доцент, Доктор 
Катедра: "Архивно-документално наследство и културономия"
Кабинет: 222 - УниБИТ 1
тел.: +359 887 073 945 
www: 
Приемно време: Понеделник от 10.00 до 12.00 ч.
                Четвъртък от 13.00 до 15.00 ч.

Oбразование и научни степени


09.06.2016 г. – до днес доцент по научната специалност „Теория на научната информация“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

29.06.2013 г. – 08.06.2016 г.

главен асистент доктор

1.09. 2012 г. – 28.06.2013 г.

 доктор по научната специалност „Теория на научната информация“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“:

 1. Информационни източници
 2. Стандартизация в библиотечната дейност
 3. Стандартизация и управление на качеството в архивната дейност
 4. Управление на качеството в библиотечната дейност
 5. Анотиране и рефериране
 6. Обработка на данни и документи
 7. Европейска политика в областта на архивите

ОКС „Магистър“:

 1. Стандартизация в  културно-историческото наследство
 2. Основи на статистическия анализ на данни

Научни интереси

 • Стандартизация
 • Управление на качеството в библиотечната сфера
 • Аналитико-синтетична обработка на документи
 • Съвременни образователни тенденции във висшето образование

ПЛАМЕНА ЗЛАТКОВА

 

ПЛАМЕНА ЕМИЛОВА ЗЛАТКОВА
Главен асистент, Доктор
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: 203 - УниБИТ 1
www: 
Приемно време: Понеделник от 15.00 до 17.00 часа
Сряда  от 10.00 до 12.00 часа  

Oбразование и научни степени

 • УниБИТ, „доктор“ по научната специалност Книгознание, библиотекознание, библиография, 2011
 • СВУБИТ, спец. Библиотечен мениджмънт (магистър), 2006
 • ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, спец. Държавно управление (магистър), 2005
 • ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, спец. Библиотечно-информационни дейности (бакалавър), 2004
 • Колеж по библиотечно дело, спец. Библиотекознание и библиография (специалист), 2002

Преподавателска дейност

 • Каталагозиция и класификация на документи
 • Библиотеки в системата на училищното образование
 • Библиотечна етика
 • Библиотечни компютърни технологии
 • Специални колекции – изграждане и структуриране
 • Каталогизация в дигитална среда

Научни интереси

 • Библиотекознание
 • каталогизация и класификация
 • библиотечен софтуер
 • библиотечно обслужване
 • училищни библиотеки

МАРИНА ЕНЧЕВА

 

МАРИНА ЕНЧЕВА
Главен асистент, Доктор
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: 201 - УниБИТ 1
сл. тел.: 02 970 85 89
Приемно време:  Вторник – 13.00 – 16.00 ч. 
            и Четвъртък – 10.00 – 13.00 ч.

Oбразование и научни степени

 2007 - Доктор, Информационно-търсещи системи

2002 - Следдипломна квалификация, Английски език и литература, СУ „Св. Климент Охридски“

2000 - Магистър, Библиотечно-информационни науки; втора специалност – Руски език, СУ „Св. Климент Охридски“

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“:

 1. Електронно обучение
 2. Електронни информационни ресурси
 3. Информационен анализ
 4. Информационен пазар
 5. Информационно осигуряване на бизнеса

ОКС „Магистър“:

 1. Електронни ресурси и метаданни
 2. Социални мрежи за библиотекари
 3. Мултидисциплинарни информационно-търсещи системи

Научни интереси

 

 • Информационно-търсещи системи
 • Библиотекознание
 • Електронно обучение
 • Информационна грамотност
 • Дигитални библиотеки

 

  

ПОЛИ МУКАНОВА


 

ПОЛИ МУКАНОВА
Главен асистент, Доктор 
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: 201 - УниБИТ 1
www: 
Приемно време: Понеделник: 10.00 - 13.00 часа 
                  и Петък: 10.00 - 13.00 часа 

Oбразование и научни степени

 

2013 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, доктор по 3. 5. Обществени комуникации и информационни науки, „Книгознание, библиотекознание и библиография“ (История на книгата)

2005 г. Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, магистърска програма “Литературата – творческо писане”, магистър с творчески проект “Самоличност. Дневници (2000–2005)”

2004 г. Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, специалност “Българска филология”, бакалавър

2003 г. Технически университет – Варна, специалност „Стопанско управление“, бакалавър

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“:

 • “Книгознание. Книжовно-документално наследство” (упражнения)
 • “Библиофилство
 • “Традиционни библиотечни ресурси“
 • "История и теория на четенето” 
 • “Социални мрежи за библиотекари” (упражнения)

ОКС „Магистър“:

 • “Дигитализация на приписки” 

Научни интереси

 

 • история и теория на четенето;
 • история на книгата;
 • библиотеки  

 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ
Асистент, Доктор 
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: 25 - УниБИТ 1
тел.: +359878274671
www: 
Приемно време:  Понеделник и Петък от 8.00 ч. до 11.00 ч.

Oбразование и научни степени

1979: Висше образование (магистър) – Славянска филология и философия (СУ „Св. Климент Охридски”);

2011: Доктор (PhD) по Теория на научната информация (Университет по библиотекознание и информационни технологии)

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър”:

 • Академично писане
 • Културна анторопология
 • Българска литература
 • Историографски модел на българската литература
 • Инфосфера: Когнитология,
 • Методика на научните изследвания
 • Библиографски модел на знанието

ОКС „Магистър”:

 • Историографски модел на електронна библиотека
 • Библиографски интеграл (Електронни библиотеки)
 • Основи на информационното моделиране

Научни интереси

 • историография
 • литературна теория
 • лингвистика
 • философия
 • антропология

МАРЧЕЛА БОРИСОВА

 

МАРЧЕЛА БОРИСОВА
Асистент, Доктор 
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: 203 - УниБИТ 1
email: mar4ela69@abv.bg
Приемно време:  

Oбразование и научни степени Доктор 
по научната специалност „Книгознание, библиотекознание, библиография“

Преподавателска дейност

 • „Информационно обслужване в библиотеките” (упр.)
 • „Библиотечно и информационно обслужване“(упр.)
 • „Информационна грамотност за деца и ученици“(л +упр.)
 • „Библиотеки в системата на училищното образование“ (упр.)
 • „Обслужване на специални групи потребители” – модул деца
 • Изграждане и структуриране на колекции за деца –(л+упр.)

Научни интереси

 • организация на библиотечното обслужване;
 • работа с деца и ученици;
 • организация и дигитализация на фондовете, редки и ценни издания.


ГЕРГАНА ЯНЧЕВА
ГЕРГАНА ЯНЧЕВА

Асистент
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: 201-УниБИТ 1
www: 
Приемно време:  Oбразование и научни степени


Преподавателска дейност

Научни интересиИСКРА ЦВЕТАНСКА-ЦЕКОВА

 

ИСКРА ЦВЕТАНСКА-ЦЕКОВА
Доктор 
Катедра: "Библиотечни науки"
Кабинет: Лаборатория по библиотечни технологии, комуникации и информиране (LibLab) – каб. 104, УниБИТ 2
www: 
Приемно време: 

Oбразование и научни степени

 • Инженер – магистър
 • Доктор

Преподавателска дейност

 • Опазване и съхранение на библиотечни колекции.
 • Реставрация и консервация на документи.
 • Екологични подходи при опазване на библиотечни колекции.

Научни интереси

опазване, консервация, реставрация, наследство

   

КАТЕДРА "БИБЛИОТЕЧЕН МЕНИДЖМЪНТ И АРХИВИСТИКА"

ТАНЯ ТОДОРОВА – ръководител катедра

 

ТАНЯ ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
Професор, Доктор на науките
Катедра: "Библиотечен мениджмънт"
Кабинет: 204 - УниБИТ 1
www: 
Приемно време:  Понеделник от 14.00 до 16.00 ч.
                      Петък от 9.30 до 11.30 ч.  

Oбразование и научни степени

Професор

 • година на придобиване - 09.2015 г.
 • специалност - 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Библиотечно-информационни изследвания и образование – интеграционни процеси и управление на проекти)

Доцент

 • година на придобиване - 23.08.2010 г., ВАК
 • специалност – 05.08.35. Книгознание, библиотекознание и библиография

Доктор

 • година на придобиване – 03.2008 г., ВАК
 • специалност – 05.08.35 Книгознание, библиотекознание и библиография

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“:

 • Автоматизирани библиотеки
 • Публична комуникация
 • Проект мениджмънт
 • Достъпност до информацията за хора със специални нужди
 • Достъпност на туристическите услуги за хора със специални нужди
 • Дигитализация и авторско право

ОКС „Магистър“:

 • Библиотечни политики
 • Библиотечни асоциации
 • Разработване и управление на проекти

Научни интереси

 •  Библиотечно-информационни науки
 • Авторско право и библиотеки
 • Дигитализация
 • Проект мениджмънт
 • Публична комуникация

ИВАНКА ЯНКОВА

ИВАНКА ЯНКОВА
Професор, Доктор на философските науки
Катедра: "Библиотечен мениджмънт"
Кабинет: 314 - УниБИТ 1
www: 
Приемно време: 
 

Образование и научни степени

 • 2009 – хабилитация като професор – ВАК
 • 2008 – научна степен „доктор на науките” – ВАК
 • 2005 – хабилитация като доцент – ВАК
 • 2004 – научна степен „доктор” – ВАК
 • 1981 – специалност „Българска филология” – Софийски университет „Св. Климент Охридски”
 • 1971 – специалност “Библиотекознание и библиография” – Държавен библиотекарски институт

Преподавателска дейност

 

Научни интереси

 • Обществени комуникации и информационни науки
 • Библиотечен мениджмънт и маркетинг
 • Библиотечно законодателство
 • Изследвания на Българското възраждане, международно взаимодействие в библиотечната и културната сфера

 

МАРИЕЛА МОДЕВА

 

МАРИЕЛА ТОДОРОВА МОДЕВА
Професор, Доктор 
Катедра: "Библиотечен мениджмънт"
Кабинет: 205 - УниБИТ 1
тел.: +359 882625981  
www: 
Приемно време: Понеделник и Четвъртък 
               от 10.00 до 12.00 ч. 

Oбразование и научни степени

Висше образование, придобита ОНС „ДОКТОР“

 • година на придобиване (18.08.2008 г.) 
 • страна – България
 • организация – Висша атестационна комисия
 • специалност – 05.11.03 „Наукознание“

Преподавателска дейност

Бакалавърска степен /задължителни дисциплини/

 • ИНОВАЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ
 • ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ НА БЪЛГАРИЯ
 • СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ И МОНИТОРИНГ НА ТУРИЗМА
 • ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ

Бакалавърска степен /избираеми дисциплини/

 • ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: БИБЛИОТЕКА – ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
 • РЕГИОНАЛНИ КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ
 • ПРЕЗЕНТАЦИИ И ЕТИКЕТ

Бакалавърска степен /факултативни дисциплини/

 • МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ. ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЩЕСТВА И БРАНДОВЕ

 Магистърска  степен /задължителни дисциплини/

 • ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПОЛИТИКИ ЗА КИН

Магистърска степен /факултативни дисциплини/

 • ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Магистърска  степен /избираеми дисциплини/ 

 • ИЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Научни интереси

 • Културен туризъм
 • Библиотеки
 • Европейски институции

 

ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА ПАРИЖКОВА

 

ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА ПАРИЖКОВА
Доцент, Доктор 
Катедра: "Библиотечен мениджмънт"
Кабинет: 205 - УниБИТ 1
www: 
Приемно време: Понеделник от 11.00 до 13.00 ч.  
                  и Сряда от 10.00 до 12.00 ч.

Oбразование и научни степени

 • Доцент - година на придобиване –10.06.2014 г.; организация – Университет по библиотекознание и информационни технологии; специалност – Нови форми на организация на знанието и комуникативни умения (проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки)
 • Доктор - година на придобиване – 3.11.2008 г. организация – Център по наукознание и история на науката – БАН (дн. ИИОЗ); специалност – 05.11.03 „Наукознание“
 • Програма за трансфер на научно знание в практиката, 2010-2011 г. Индивидуално обучение в „Микрона“ ООД –
 • Управление на знания. 2007 г. – СУ. Допълнителна квалификация
 • Следдипломна квалификация „Мениджмънт, маркетинг и реклама”, 1993-1997 г., Свободен факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”
 • Магистър по Философия. 1991-1996 г.          висше образование, Философски факултет, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“.

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“: 

 • „Книгознание. Книжовно-документално наследство“
 • „Реторика. Общуване“
 • „Нови форми на организация на знанието“
 • „Политики за стимулиране на четенето“

В ОКС „Магистър“:

 • „Знание в мениджмънт и медии“ в магистърска програма „Медийна информация и реклама“
 • „Аутсорсинг на научната и развойната дейност“ в магистърска програма „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт“

Научни интереси

 • четене
 • книга
 • аутсорсинг
 • организация и управление на знания
 • комуникативни умения

 

ТЕРЕЗА ТРЕНЧЕВА

 

ТЕРЕЗА ТРЕНЧЕВА 
зам. ректор
Доцент, Доктор 
Катедра: "Библиотечен мениджмънт"
Кабинет: 205 - УниБИТ 1
тел.:+359 882 110 750
www: 
Приемно време: Сряда от 10.00 до 12.00 ч.
               Петък от 10.00 до 12.00 ч.

Oбразование и научни степени

 • ДОЦЕНТ – 2014 г., България, УниБИТ, специалност – Организация и управление извън материалното производство, направление – 3.5 Обществени науки и комуникации;
 • ДОКТОР - 2011 г., България, УниБИТ, специалност – Теория на научната информация, направление – 3.5 Обществени науки и комуникации;
 • МАГИСТЪР ПО ПРАВО – 2013 г. – понастоящем, България, ЮЗУ „Неофит Рилски“, направление – 3.6 Право;
 • МАГИСТЪР ПО АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – 2009 г., България, ЮЗУ „Неофит Рилски“, направление – 2.1 Филология;
 • БАКАЛАВЪР ПО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТ – 2002 г., България, СУ „Климент Охридски“, направление – 3.5 Обществени науки и комуникации;
 • СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 1999 г., България, Колеж по библиотечно дело, направление – 3.5 Обществени науки и комуникации

Преподавателска дейност

Водени дисциплини в ОКС „Бакалавър“

 • Информационни източници – зад. дисциплина;
 • Интелектуална собственост – зад.дисциплина ;
 • Интелектуална собственост в Интернет – изб. дисциплина;
 • Право, медии и реклама – изб. дисциплина;
 • Социални мрежи и Интернет – фак. дисциплина.

Водени дисциплини в ОКС „Магистър“

 • Отворен достъп до научна информация – зад. дисциплина;
 • Интелектуална собственост – изб. дисциплина;
 • Закрила на интелектуалната собственост в архивите - изб. дисциплина.

Научни интереси

 • интелектуална собственост
 • отворен достъп
 • социални мрежи
 • информационни източници

 

 

РУМЕЛИНА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА

 

РУМЕЛИНА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА
Доцент, Доктор 
Катедра: "Библиотечен мениджмънт"
Кабинет: 204 - УниБИТ 1
www:
Приемно време:  Понеделник от 10.00 до 12.00 ч.
                Четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Oбразование и научни степени

2015 – доцент по Книгознание, библиотекознание и библиография (Управление и развитие на библиотечните фондове), катедра „Библиотечен мениджмънт“, ФБКН, УниБИТ.

2011 – Доктор по науч. спец. „Теория на научната информация” в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки”.

1992 – СУ “Св. Климент Охридски”, Философски фак., спец. “Библиотекознание”.

1988 – СУ “Св. Климент Охридски”, фак. Славянски филологии, спец. “Българска филология”.

2011 – Главен асистент в катедра “Библиотечен мениджмънт”, УниБИТ.

2008–2010 – старши-експерт по Информационни технологии в библиотечната дейност в Университетска библиотека и Централен архив при УНСС.

2001-2008 – заместник-директор наУниверситетска библиотека “Св. Климент Охридски” при Софийския университет

Преподавателска дейност

 • Управление на библиотечните фондове
 • Библиотечен маркетинг
 • Лидерство и лобиране
 • Информационно осигуряване на науката и образованието
 • Управление на човешките ресурси
 • Умения за академично писане и публикуване

Научни интереси

 • наукометрични и библиометрични изследвания и анализи на публикационна активност;
 • информационен мениджмънт;
 • маркетинг;
 • управление на качеството и на човешките ресурси;
 • лидерство, застъпничество и лобиране

 

СИЛВИЯ СТАНЧЕВА

 

СИЛВИЯ СТАНЧЕВА СТАНЧЕВА
Доцент, Доктор 
Катедра: "Библиотечен мениджмънт"
Кабинет: 204 - УниБИТ 1
www: 
Приемно време:  Понеделник от 11.00 до 14.00 ч.
                Четвъртък  от 11.00 до 14.00 ч.

Oбразование и научни степени

1998 г. - образователно-квалификационна степен Специалист в Колеж по библиотечно дело – гр. София; специалност Библиотекознание и библиография

2001 г. - степен бакалавър в СУ “Св. Климент Охридски”; специалност Библиотечно-информационни дейности.

2003 г. - магистър в СУ “Св. Климент Охридски”; специалност Библиотечно-информационни дейности; с професионална квалификация Магистър по библиотечно-информационни дейности и културна политика и специализация Информационно осигуряване на бизнеса и социалната сфера.

2012 г. - докторска степен в УниБИТ, специалност – Книгознание, Библиотекознание, Библиография

2015 г. – доцент в УниБИТ, специалност – Книгознание, Библиотекознание, Библиография

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“:

 • "Информационно обслужване в библиотеките";
 • "Информационна грамотност – програми и модели“;
 • "История на институциите";
 • „Потребителска оценка на информационното обслужване“.

ОКС „Магистър“:

 • „Образователни стратегии в библиотеките“;
 • „Информационен мениджмънт“;
 • „Количествени и качествени методи в библиотеките“

Научни интереси

 •  Библиотеки
 • информационно обслужване
 • информационна грамотност
 • мениджмънт
 • компетентност

  

ЕЛЕНА САВОВА

 

ЕЛЕНА ИГНАТОВА САВОВА
Доцент, Доктор
Катедра: "Библиотечен мениджмънт"
Кабинет: БИЦ - УниБИТ 1
тел.: +359 884 156 444
www: 
Приемно време: Вторник от 13.00 до 16.00 ч. 
             Четвъртък от 13.00 до 16.00 ч.

Oбразование и научни степени

 • УниБИТ, ОНС „Доктор“, научно направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, научна специалност Книгознание, библиотекознание, библиография, 2012 г.
 • СВУБИТ, ОКС „Бакалавър“, специалност Библиотечен мениджмънт, 2008 г.
 • СВУБИТ, ОКС „Магистър“, спец. Книгознание и книгоразпространение, 2007 г.

Преподавателска дейност

 

Научни интереси

 

 • Библиотечни науки
 • Информационни технологии

ХРИСТИЯН АТАНАСОВ

ХРИСТИЯН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Доцент, Доктор
Катедра: "Библиотечен мениджмънт и архивистика"
Кабинет: 220 - УниБИТ 1
Приемно време:  Четвъртък от 16.00 до 18.00 часа

Oбразование и научни степени

2014 г. Магистър по международни икономически отношения, УНСС;

2006 г. Доктор по история, СУ „Св. Климент Охридски”

Преподавателска дейност

ОКС „Бакалавър“:

 • Дигитални архиви;
 • Ръкописно-документално наследство;
 • Автоматизация на процесите и дейностите в архивите;
 • Чуждестранни архиви

Научни интереси

 • Архивистика
 • Документалистика
 • Изворознание
 • История
 • Икономика

ДОРОТЕЯ МИХОВА


ДОРОТЕЯ МИХОВА
Асистент, Доктор
Катедра: "Библиотечен мениджмънт и архивистика"
Кабинет: 220 - УниБИТ 1
тел.: +359 887 073 945 
www: 
Приемно време:  Сряда от 13.00 до 15.00 ч.

Oбразование и научни степени

Магистър по право, специализация „Правораздаване”, СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет;

Доктор - юли 2012 г., СУ „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, Катедра по стара история, тракология и средновековна история, 2.2. История и археология

Преподавателска дейност

Нормативна уредба на архивите

Устна история

Делова кореспонденция

Защита на интелектуалната собственост

Конструкции и деконструкции на историческа памет и национални/общностни идентичности в Античността и Средновековието

Свобода на словото и свобода на информацията в битката за защита на основни човешки права

Научни интереси

корупционни практики и антикорупционно законодателство;

общества в криза;

римско публично право и римска история;

антични библиотеки и архиви;

латинска литература, преводи от латински.ПЕТЪР ПЕЙКОВ

ПЕТЪР ПЕЙКОВ
Асистент, Доктор
Катедра: "Архивно-документално наследство и културономия"
Кабинет: 221 - УниБИТ 1
email:  
www: 
Приемно време:
  

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

Научни интереси

Публикационна активност и участие в проекти

 

СЪБИНА ЕФТИМОВА

 

СЪБИНА КИРИЛОВА ЕФТИМОВА
Главен асистент, Доктор 
Катедра: "Библиотечен мениджмънт"
Кабинет: 205 - УниБИТ 1
тел.: +359 876 123 113 
www: 
Приемно време: Сряда от 12.00 до 15.00 ч.
               Петък от 12.00 до 15.00 ч. 

Oбразование и научни степени

 • 10.2012 г. придобита научна степен: доктор в направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки
 • 06.2013 г. придобито научно звание: главен асистент в направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Преподавателска дейност

 • „Информационни източници“;
 • „Национална библиография“;
 • „Библиотечна психология”;
 • „Библиотечна педагогика”
 • „Библиотерапия”.

Научни интереси

 • библиотеки
 • четене
 • библиотерапия
 • библиотечна педагогика и психология
 • библиотечен мениджмънт

 

ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

 

ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
Главен асистент, Доктор 
Катедра: "Библиотечен мениджмънт"
Кабинет: 204 - УниБИТ 1
www: 
Приемно време: Четвъртък от 9.00 до 12.00 ч.
                   Петък от 9.00 до 12.00 ч.

Oбразование и научни степени

Образователна и научна степен „Доктор“ – 2015 г., Университет по библиотекознание и информационни технологии :

 • Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
 • Шифър 05.08.35 – Книгознание, библиотекознание и библиография,
 • Диплома № 0141 от 17.06.2015 г.

Висше образование – магистър - 1999 г., Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 • Специалност „Библиотечно - информационни науки“
 • Диплома № 140037 от 2.08.1999 г.

Средно образование - 1994 г., Образцов техникум по финна механика и оптика „М. В. Ломоносов”

Преподавателска дейност

 

Преподава дисциплините:

 • „Мобилни библиотеки и образование”;

Води упражнения по дисциплините:

 • „Автоматизирани библиотеки”;
 • „Проект мениджмънт”;
 • „Дигитализация и авторско право”;
 •  „Достъпност на туристическите услуги за хора със специални нужди”.

Научни интереси

 

 • Автоматизирани библиотеки;
 • Дигитални и мобилни библиотеки;
 • ИКТ в образованието;
 • Мобилно обучение;
 • Културните и образователни възможности на дигиталната среда

 

КАМЕЛИЯ ПЛАНСКА-СИМЕОНОВА

 

КАМЕЛИЯ ПЛАНСКА-СИМЕОНОВА
Асистент
Катедра: "Библиотечен мениджмънт"
Кабинет: 205 - УниБИТ 1
www: 
Приемно време: Сряда от 12:00 до 15:00 ч.
               Петък от 12:00 до 15:00 ч.

Oбразование и научни степени

 • Образователно квалификационна степен „бакалавър“, придобита през 2013 г., специалност „Печатни комуникации“, направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“.
 • Образователно квалификационна степен „магистър“, придобита през 2015 г., специалност „Медийна информация и реклама“, направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“

Преподавателска дейност

 • „Информационни източници“ – упражнения
 • „Интелектуална собственост в интернет“ – упражнения
 • „Социални мрежи и интернет“ – упражнения
 • „Защита на интелектуалната собственост“ – упражнения

Научни интереси

 • авторско право
 • графичен дизайн
 • издателски бизнес
 • обучение
 • фотография

БОЯН АСПАРУХОВ


БОЯН АСПАРУХОВ АСПАРУХОВ
Асистент, доктор
Катедра: "Архивно-документално наследство и културономия"
Кабинет: 220 - УниБИТ 1
email:  
www: 
Приемно време:  

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

Научни интереси

Публикационна активност и участие в проекти

 

НИКОЛА АВРЕЙСКИНИКОЛА АВРЕЙСКИ
Професор, Доктор 
Катедра: "Библиотечен мениджмънт и архивистика"
Кабинет: 221 - УниБИТ 1
www: 
Приемно време:  Петък от 9.30 до 11.00 ч.

Oбразование и научни степени


2014 г. – професор по Нова и най-нова история (Политическа история на Европа и Северна Америка)

1999 г. – доцент по Историография

1980 г. – д-р по Документалистика, архивистика, палеография (вкл. историография и източниковедение)

1975 г. – завършено висше образование по специалността История

Преподавателска дейност

Публични и образователни услуги в архивите.

Неправителствените организации и техните архиви.

Дипломатическа служба и документация.

Международна закрила на световното културно и природно наследство.  

Защита на културното многообразие на Европа.

Регионални културни политики.

Обща история и теория на държавата и правото.  

История на европейската идея.

Народопсихология.

Външна политика за сигурност на България.

Европейска архитектура за сигурност.

Научни интереси

Глобална сигурност

Международни организации

Европеистика

Външна политика на България

Народопсихология

ДокументалистикаКРЪСТЮ ГЕРГИНОВ


КРЪСТЮ ГЕРГИНОВ
Асистент, доктор
Катедра: "Библиотечен мениджмънт и архивистика"
Кабинет: 
email:  
www: 
Приемно време:  

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

Научни интереси

Публикационна активност и участие в проекти

 

МАЙЯ БУРМОВА


МАЙЯ БУРМОВА
Асистент
Катедра: "Библиотечен мениджмънт и архивистика"
Кабинет: 
email:  
www: 
Приемно време:  

Oбразование и научни степени

 

Преподавателска дейност

Научни интереси

Публикационна активност и участие в проекти

  

КАТЕДРА "ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ"
В ПРОЦЕС НА ОБНОВЯВАНЕ!
КАТЕДРА "КУЛТУРА, ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И ТУРИЗЪМ
В ПРОЦЕС НА ОБНОВЯВАНЕ!